Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Dirección General de Fondos Europeos

Dirección General de Fondos Europeos

Directora General: Esperanza Samblás Quintana

Enllaç al Portal de la Transparència

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 53 08 / 11

Funcions

La Direcció general de Fons Europeus exercirà les següents funcions:

 • La definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea, sense perjudici de les competències de coordinació atribuïdes en el seu àmbit al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.
 • L'anàlisi, seguiment i avaluació dels fluxos financers amb la Unió Europea, inclosa l'elaboració i xifrat dels programes pressupostaris afectats, l'elaboració de les propostes de pagament a la Unió Europea dels recursos propis del pressupost de la Unió així com d'altres conceptes que legalment pugui exigir la Unió Europea, l'enllaç amb la Unió Europea per a assumptes pressupostaris i la participació en els comitès i grups de treball vinculats al pressupost europeu.
 •  L'anàlisi i seguiment de la planificació i execució de les polítiques finançades amb càrrec al pressupost de la Unió Europea mitjançant eines que integrin aquesta informació.
 • La determinació anual de la base de recursos propis procedents de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'efecte de l'aportació espanyola als recursos propis de la Unió Europea.
 • La proposta de pagaments procedents de la Unió Europea que correspongui percebre al sector públic estatal en aquells casos en els quals no existeix un centre gestor o òrgan coordinador competent per a la realització d'aquesta proposta.
 • La gestió i el seguiment de l'aportació espanyola al Fons Europeu de Desenvolupament, al Fons Europeu d'Ajuda a la Pau i de l'Ajuda a Ucraïna, així com la participació en els comitès i grups de treball dels mateixos.
 • La coordinació i el seguiment de l'execució de la programació cofinançada amb Fons Europeus mitjançant eines que integrin la informació d'aquests Fons, estiguin o no inclosos en l'Acord d'Associació.
 • La distribució del Fons de Compensació Interterritorial entre les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia; la programació d'aquest Fons i el seguiment de la mateixa; la realització d'informes i propostes legislatives relacionades amb aquest Fons, així com les funcions previstes per al Comitè d'Inversions Públiques en la Llei Reguladora del Fons.
 • La negociació, elaboració, avaluació i revisió, en coordinació amb les diferents Administracions, fons i altres instruments de la Unió Europea, dels Acords, Estratègies o Marcos, que serveixen per a la preparació dels programes cofinançats amb els Fons Europeus; així com la negociació, elaboració, programació, planificació, avaluació i modificació dels programes i altres formes d'intervenció cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons de Transició Justa (FTJ) i altres fons que se li assignin.
 • Garantir la realització de les activitats d'avaluació previstes en els Reglaments relacionades amb els diferents fons gestionats, en coordinació amb les Administracions territorials; fomentar el compliment dels principis horitzontals d'igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats i no discriminació, accessibilitat i desenvolupament sostenible, així com vetllar pel compliment del principi de adicionalidad.
 • La realització d'anàlisi i estudis econòmics en l'àmbit dels Fons europeus.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Autoritat de Gestió o autoritat assimilable dels programes finançats pel FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el Fons de Solidaritat, l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i altres fons que se li assignin.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb FEDER,  FTJ i altres fons que se li assignin i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament amb aquests fons.
 • Les propostes de desenvolupament legislatiu i de normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
 • La designació d'organismes intermedis dels programes i la definició dels termes dels acords relatius als organismes intermedis gestors dels fons de la seva competència.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la programació, gestió, avaluació, seguiment i comunicació de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER, el FTJ i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
 • La realització de les verificacions i la proposta de les mesures correctores precises per assegurar el funcionament correcte del sistema de gestió i control de cada programa operatiu del FEDER, de la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, del FTJ i altres fons que se li assignin. La coordinació general del sistema de control i la formulació de les directrius que contribueixin al seu manteniment.
 • Les relacionades amb la certificació, la comptabilització i els pagaments, referent al FEDER, al FTJ, Fons de Solidaritat, a l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i qualsevol altre Fons o Instrument que se li assigni, les que segons els diferents Reglaments europeus i per als diferents períodes de programació corresponguin a l'Autoritat de Certificació o a l'organisme responsable de la Funció Comptable dels programes cofinançats per aquests fons. Inclourà principalment, l'elaboració i remissió de les declaracions de despeses, sol·licituds de pagaments, estats i comptes de despeses i la tramitació de les propostes de pagament als beneficiaris de les actuacions cofinançades pels esmentats fons. Igualment inclourà aquells abonaments de fons a destinataris espanyols als programes de Cooperació Territorial Europea en els quals Espanya no sigui l'Autoritat de Certificació o organisme equivalent.
 • La gestió i el seguiment de la informació economicofinancera amb incidència en l'execució pressupostària, en relació amb la programació cofinançada amb fons europeus, estiguin o no inclosos en l'Acord d'Associació, mitjançant eines que integrin aquesta informació.
 • L'execució estatal de la política d'incentius regionals, actuant com a òrgan de suport al Consell Rector d'Incentius Regionals, així com la preparació dels avantprojectes de disposicions que regulin la política d'incentius regionals i totes les altres funcions que es deriven de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials, i del Reial decret 899/2007, de 6 de juliol, que la desenvolupa i que no estiguin assignades a òrgans superiors de l'Administració General de l'Estat o als òrgans competents de les comunitats autònomes, sense perjudici de les competències que, en matèria d'assignació de recursos econòmics, corresponen a la Direcció general de Pressupostos.
 • L'exercici de les actuacions d'inspecció i comprovació que corresponen a l'Administració General de l'Estat en relació amb els incentius econòmics regionals, així com la tramitació dels expedients d'incompliment i sancionadors i la proposta d'adopció de les resolucions que els posin fi, sense perjudici de les quals corresponguin a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en matèria de control de recursos públics.
 • L'anàlisi i avaluació de l'impacte territorial dels incentius econòmics regionals.
 • En desenvolupament de la política econòmica regional, la coordinació i gestió de les iniciatives europees cofinançades amb fons europeus relacionades amb el desenvolupament urbà i territorial, incloent les convocatòries de FEDER per al suport de les estratègies de desenvolupament urbà d'entitats locals, i la cooperació local, així com la representació en els grups, fòrums i comitès de polítiques urbanes i de cohesió territorial, tant a nivell europeu com en altres àmbits en els quals sigui competent.
 • Garantir la realització de les activitats de comunicació i visibilitat previstes en els reglaments relacionades amb els diferents fons gestionats, en coordinació amb les administracions territorials i altres autoritats de gestió; representar a l'Estat Membre en el rol de coordinador nacional de comunicació dels fons de gestió compartida.