Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > Sotsdirecció General d'Inspecció i Control

Sotsdirecció General d'Inspecció i Control

Sotsdirector General:

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 49 35

Funcions

Corresponen les funcions que per raó de les seves competències relatives als programes operatius FEDER figuren en els paràgrafs:

  • La realització de les verificacions i la proposta de les mesures correctores precises per assegurar el funcionament correcte del sistema de gestió i control de cada programa operatiu del FEDER, de la Cooperació Territorial Europea, del Fons de Cohesió, del Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin. La coordinació general del sistema de control i la formulació de les directrius que contribueixin al seu manteniment inclosos els programes de Cooperació Territorial Europea quan escaigui.
  • L'exercici de les actuacions d'inspecció i comprovació que corresponen a l'Administració General de l'Estat en relació amb els incentius econòmics regionals, així com la tramitació dels expedients d'incompliment i sancionadors i la proposta d'adopció de les resolucions que els posin fi, sense perjudici de les quals corresponguin a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en matèria de control de recursos públics.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

  • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, l'Instrument de Veïnatge i altres fons que se li assignin.
  • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
  • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
  • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, Fons de Transició Justa la Cooperació Territorial Europea, Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.