Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Sotsdirector General: Anatolio Alonso Pardo

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 52 23

Funcions

Corresponen les funcions que per raó de les seves competències relatives als programes operatius del FEDER figuren en els paràgrafs:

 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, l'Instrument de Veïnatge i altres fons que se li assignin.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Autoritat de Gestió o autoritat assimilable dels programes operatius finançats pel FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, el Fons de Solidaritat, l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu, l'Instrument de Veïnatge i altres fons que se li assignin.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb fons europeus i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament.
 • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
 • La designació d'organismes intermedis dels programes operatius i la definició dels termes dels acords relatius als organismes intermedis gestors dels fons de la seva competència.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, Fons de Transició Justa la Cooperació Territorial Europea, Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Gestió dels programes finançats pel Fons de Cohesió, quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.