Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea

Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea

Sotsdirectora General: Inmaculada Sanz Sanz

Adreça

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 49 71

Funcions

Corresponen les funcions previstes en els paràgrafs:

 • La definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea, sense perjudici de les competències de coordinació atribuïdes en el seu àmbit al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.
 • L'anàlisi, seguiment i avaluació dels fluxos financers amb la Unió Europea, inclosa l'elaboració i xifrat dels programes pressupostaris afectats, l'elaboració de les propostes de pagament a la Unió Europea dels recursos propis del pressupost de la Unió així com d'altres conceptes que legalment pugui exigir la Unió Europea, l'enllaç amb la Unió Europea per a assumptes pressupostaris i la participació en els comitès i grups de treball vinculats al pressupost europeu.
 • L'anàlisi i seguiment de la planificació i execució de les polítiques finançades amb càrrec al pressupost de la Unió Europea mitjançant eines que integrin aquesta informació.
 • La proposta de pagaments procedents de la Unió Europea que correspongui percebre al sector públic estatal en aquells casos en els quals no existeix un centre gestor o òrgan coordinador competent per a la realització d'aquesta proposta.
 • La gestió i el seguiment de l'aportació espanyola al Fons Europeu de Desenvolupament, així com la participació en els comitès i grups de treball del mateix.
 • La distribució del Fons de Compensació Interterritorial entre les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia; la programació d'aquest Fons i el seguiment de la mateixa; la realització d'informes i propostes legislatives relacionades amb aquest Fons, així com les funcions previstes per al Comitè d'Inversions Públiques en la Llei Reguladora del Fons.

I les que per raó de les seves competències li corresponen del paràgraf:

 • La determinació anual de la base de recursos propis procedents de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'efecte de l'aportació espanyola als recursos propis de la Unió Europea.

 I en els paràgrafs:

 • Garantir la realització de les activitats d'avaluació previstes en els Reglaments relacionades amb els diferents fons gestionats, en coordinació amb les Administracions territorials; fomentar el compliment dels principis horitzontals d'igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats i no discriminació, accessibilitat i desenvolupament sostenible, així com vetllar pel compliment del principi de adicionalidad.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, l'Instrument de Veïnatge i altres fons que se li assignin.

En matèria de comunicació.