Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > Subdirección General de Certificación y Pagos

Subdirección General de Certificación y Pagos

Sotsdirector General Jerónimo Rios Boeta

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 76 94

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • Les relacionades amb la certificació, la comptabilització i els pagaments, referent al FEDER, al FTJ, Fons de Solidaritat, a l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i qualsevol altre Fons o Instrument que se li assigni, les que segons els diferents Reglaments europeus i per als diferents períodes de programació corresponguin a l'Autoritat de Certificació o a l'organisme responsable de la Funció Comptable dels programes cofinançats per aquests fons. Inclourà principalment, l'elaboració i remissió de les declaracions de despeses, sol·licituds de pagaments, estats i comptes de despeses i la tramitació de les propostes de pagament als beneficiaris de les actuacions cofinançades pels esmentats fons. Igualment inclourà aquells abonaments de fons a destinataris espanyols als programes de Cooperació Territorial Europea en els quals Espanya no sigui l'Autoritat de Certificació o organisme equivalent.
  • La gestió i el seguiment de la informació economicofinancera amb incidència en l'execució pressupostària, en relació amb la programació cofinançada amb fons europeus, estiguin o no inclosos en l'Acord d'Associació, mitjançant eines que integrin aquesta informació.

I les que per raó de les seves competències li corresponen dels següents paràgrafs, i que desenvoluparà amb plena independència funcional:

  • La realització d'anàlisi i estudis econòmics en l'àmbit dels Fons europeus.
  • Les propostes de desenvolupament legislatiu i de normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
  • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
  • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la programació, gestió, avaluació, seguiment i comunicació de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin.
  • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER, el FTJ i altres fons que se li assignin.
  • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Certificació o organisme equivalent i responsable de la funció comptable dels programes operatius finançats pel FEDER, el FTJ i d'altres fons i programes de naturalesa similar, quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.