Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Avaluació

En el context internacional, l'avaluació en el marc del disseny de les polítiques públiques, va adquirint, a poc a poc, un major protagonisme.

En el Reglament (UE) Nº 1060/2021, de Disposicions Comunes als Fons EIE (RDC), s'estableix el marc normatiu que regula el seguiment, l'avaluació i la comunicació dels Fons EIE, específicament, els requisits per a l'avaluació per part dels Estats membres, es recullen els articles 18 i 44.

D'acord amb l'article 18, l'Estat membre revisarà cada programa tenint una sèrie d'elements, entre els quals es troben la situació socioeconòmica de la regió afectada o els avanços realitzats en la consecució de les fites; sobre aquesta base, l'Estat membre presentarà a la Comissió, a tot tardar el 31 de març de 2025, una avaluació per cada programa sobre el resultat d'aquesta revisió intermèdia, que contindrà una proposta d'assignació definitiva de l'import de flexibilitat.

D'altra banda, l'article 44 estableix l'obligació, per part dels Estats membres o les autoritats de gestió, de dur a terme avaluacions dels programes en relació a un o varis dels següents criteris: eficàcia, eficiència, pertinència, coherència i valor afegit de la Unió, amb la finalitat de millorar la qualitat del disseny i l'execució dels programes. Les avaluacions podran també dur-se a terme en relació amb altres criteris pertinents, com la inclusividad, la no discriminació i la visibilitat, i referir-se a més d'un programa.

A més, a l'apartat 5 d'aquest mateix article s'estableix l'obligació d'elaborar un pla d'avaluació, que podrà aplicar-se a més d'un programa. Aquest pla, contindrà, almenys, les avaluacions obligatòries esmentades, així com qualsevol altra avaluació que l'Autoritat de Gestió desitgi incloure, atenent a les especificitats dels programes, o les recomanacions de la Comissió Europea. L'Estat membre o l'autoritat de gestió presentarà el pla d'avaluació al comitè de seguiment com a màxim un any després de la decisió per la qual s'aprova el programa.

Així mateix, l'article 8 del citat Reglament, estableix que, cada Estat membre implicarà als socis en l'elaboració de l'acord d'associació i al llarg de la preparació, execució i avaluació dels programes, també mitjançant la seva participació en comitès de seguiment.

Atenent a aquests requisits reglamentaris, la Sotsdirecció General de Programació i Avaluació, elaborarà un Pla d'Avaluació abans de final de 2023, havent-se iniciat en el primer trimestre de l'any el procés de partenariado d'aquest Pla, amb consultes als socis rellevants.