Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

El pressupost anual de la Unió Europea

El reglament financer (RF) és la norma aplicable al pressupost general. Financial Regulation

A partir de 2004, el pressupost s’elabora d’acord amb el principi de pressupostació per activitats, l’objectiu del qual és adaptar els recursos humans i financers a les prioritats polítiques. L’estructura del pressupost està regulada a l’article 40, i els següents, del RF. La despesa s’estructura en títols, cada un dels quals correspon a una política comunitària; els títols es divideixen en capítols que corresponen, de manera general, a una activitat. Si observem un grau de desagregació més alt, tenim articles i partides.

No obstant això, s’ha de destacar que la classificació de la despesa que es fa servir de manera més comuna és la que s’indica al marc financer plurianual. Les diverses activitats del pressupost s’agreguen a les rúbriques del MFP.

A l’enllaç següent es pot veure el detall, en xifres, del pressupost anual de la UE: Pressupost de la Unió Europea