Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea
 • Inici
 • > Secretaría General de Fondos Europeos

Secretaría General de Fondos Europeos

Secretaria General: Mercedes Caballero Fernández.

Enllaç al Portal de la Transparència

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 51 40

Funcions

 • La Secretaria General de Fons Europeus és l'òrgan directiu al que correspondrà, sota l'autoritat de la persona titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, l'adreça, l'impuls i la coordinació de les competències atribuïdes al Departament en relació amb la definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea, sense perjudici de les competències de coordinació atribuïdes en el seu àmbit al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, el disseny, planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives als fons europeus i al seu finançament i les relacions pressupostàries amb la Unió Europea, la Política de Cohesió i la política econòmica regional, la política d'incentius regionals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència, i, en particular, les funcions que s'enumeren a continuació:
 • a) La coordinació, a través del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, de les accions finançades en el Marc Financer Plurianual i les corresponents al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb la finalitat de garantir la coherència entre les mateixes.
 • b) En relació amb la Comissió Europea, la responsabilitat general dels plans de recuperació i resiliència, actuant com a punt de contacte de la Comissió Europea, coordinador.
 • c) L'actuació com a autoritat responsable del Mecanisme de Recuperació i Resiliència davant les institucions europees, en els termes que s'estableixin en la normativa europea, desenvolupant a aquest efecte les competències que legal i reglamentàriament tingui establertes.
 • d) La coordinació amb els ministeris, organismes públics, comunitats autònomes i entitats locals i resta d'entitats nacionals i comunitàries implicades en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • i) La supervisió dels progressos en relació amb les fites i objectius del Pla.
 • f) Les funcions corresponents a l'Estat membre en relació amb el quadre integral de comandaments d'acord amb el previst en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • g) La presentació dels informes previstos en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de les sol·licituds de pagament de la contribució financera acompanyada de la corresponent declaració de fiabilitat i, quan escaigui, del tram de préstec previst en la mateixa, tot això, sobre la base dels controls realitzats per la IGAE. Tot això, sobre la base del resultat dels controls realitzats, en els termes i condicions que prevegi aquesta normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • h) L'adreça del Comitè Tècnic del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, coordinant els seus treballs.
 • i) Les funcions de secretaria tècnica de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • j) El disseny funcional dels sistemes informàtics necessaris per a la gestió i seguiment dels diferents instruments de finançament europeus competència d'aquesta Secretaria General; la interlocució amb la Comissió Europea i els organismes nacionals participants quant a intercanvis i subministraments d'informació, incloent la definició de normes i estàndards d'intercanvi; la planificació i coordinació en col·laboració amb l'Oficina d'Informàtica Pressupostària i la resta de centres directius responsables de l'execució tècnica dels diferents projectes; el disseny i organització de les activitats de suport i formació dels sistemes resultants; així com les que se li assignin, en matèria de sistemes i tecnologies d'informació, en els sistemes de gestió i control dels Fons Europeus.