Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Pressupost de la UE

El pressupost de la UE inclou tots els ingressos i les despeses de la Unió Europea, llevat dels que estan relacionats amb el Fons Europeu de Desenvolupament (FED) i dels d'organismes establerts per la Unió Europea i que tenen personalitat jurídica (agències i d'altres). Recull tots els ingressos que fan falta per finançar les seves actuacions, perquè la UE no està autoritzada a recórrer a l'endeutament; la mida del pressupost es limita a l'1,23% de la Renda Nacional Bruta (RNB) de la UE (a partir del 2010, la RNB que es fa servir als efectes del pressupost de la Unió Europea i dels seus recursos propis inclou els serveis d'intermediació financera mesurats indirectament (SIFMI); com a conseqüència d'això, el sostre s'ha reduït de l'1,24% de la RNB anterior, a l'1,23% actual) i dedica la majoria dels seus recursos al finançament de la política estructural i l'agrària.

Les disposicions relatives al pressupost de la UE, així com al procediment d'adopció d'aquest pressupost, es recullen en el Tractat de la Unió Europea i en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, modificats pel Tractat de Lisboa, en el Reglament Financer, en el Reglament del Marc Financer Plurianual que es preveu en el Tractat de Lisboa, i en un Acord Interinstitucional (AII), entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió.

Principis pressupostaris (pdf)