Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Gestió i seguiment

La gestió dels Fons Estructurals s'articula a través dels Programes Operatius. Cada programa està compost per eixos prioritaris i per mesures. El conjunt d’aquests elements dissenya una estratègia de desenvolupament, que haurà de ser aplicada durant tota la durada del programa. Els projectes que aspiren al finançament per part del programa s’hauran d’inscriure en aquesta estratègia.

Depenent del seu caràcter específic, cada un dels quatre Fons Estructurals podrà finançar determinats tipus de projectes. Les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea es regiran per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició d'aquestes. L’Estat membre assumeix la primera responsabilitat de control financer de les intervencions, cosa que significa que haurà d’adoptar mesures encaminades a una utilització eficaç i regular dels fons europeus, assegurant que les intervencions es gestionen de conformitat amb les normatives nacional i comunitària, d’acord amb una gestió financera correcta, i que es prevenen, detecten i corregeixen les irregularitats observades.