Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Gestió i seguiment

Una manera de fer Europa

El 20 de desembre de 2013 es van publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea els nous Reglaments dels Fons Estructurals i d'Inversió (FEI) que seran aplicables per al període 2014-2020 (tots excepte el Fondo Europeu Marítim i de Pesca).

Espanya té a la seva disposició, en el període de programació 2014-2020, els següents Fons Estructurals: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Social Europeu (FSE), Fons Europeu per a l'Agricultura i el Desenvolupament Rural (FEADER) i Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). En aquest període, Espanya ja no té accés al Fons de Cohesió.

La gestió dels Fons Estructurals s'articula a través dels Programes Operatius. Cada programa es compon d'eixos prioritaris i prioritats d'inversió. El conjunt d'aquests elements dissenya una estratègia de desenvolupament, la qual haurà de ser aplicada durant tota la durada del programa. Els projectes que aspirin al finançament per part del programa hauran d'inscriure's dins d'aquesta estratègia. Depenent del seu caràcter específic, cadascun dels Fons Estructurals podrà finançar determinats tipus de projectes. Les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea es regiran per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició d'aquelles. L'estat membre assumeix la primera responsabilitat de control financer de les intervencions, la qual cosa significa que haurà d'adoptar les mesures encaminades a una utilització eficaç i regular dels Fons europeus, assegurant que les intervencions es gestionen de conformitat amb les normatives nacional i comunitària, conformement a una correcta gestió financera, i que es prevenen, detecten i corregeixen les irregularitats observades.