Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Articulació pressupostària dels fluxos Espanya-UE

L’articulació pressupostària dels fluxos financers amb la Unió Europea ha experimentat diversos canvis des de l’adhesió d’Espanya l’any 1986.

En la configuració actual, el pressupost d’ingressos de l’Estat recull: els recursos propis tradicionals que recapta l’Estat; el recurs IVA, que, tot i que no figura de manera explícita entre els ingressos, s’integra a la recaptació per l’impost sobre el valor afegit; la compensació a Espanya per les despeses de recaptació dels recursos propis tradicionals, i part de les transferències dels fons estructurals i del Fons de Cohesió i d’altres, destinats a cofinançar projectes amb l’Administració de l’Estat.

El pressupost de despeses de l’Estat recull, a la Secció 34, tant les transferències al Fons Europeu de Desenvolupament com al pressupost general de la Unió Europea. De la seva banda, a les seccions dels departaments ministerials que desenvolupen actuacions cofinançades amb fons europeus, es recull la suma total dels crèdits necessaris sense que s’hi indiqui, explícitament, la part que correspon a la UE i la que correspon a l’estat espanyol.

Finalment, en els pressupostos d’ingressos de certs organismes autònoms s’inclouen, de manera anàloga al pressupost de l’Estat, les transferències previstes.

Esquema de funcionamiento del modelo de articulación presupuestaria en el año 2016 (pdf)