Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Inspección y Control

Subdirección General de Inspección y Control

Subdirector Xeral: Mª Ángela Montejano Abellán

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 54 90

Funcións

Exercerá as funcións que por razón das súas competencias relativas a prográmalos FEDER e FTJ figuran nos parágrafos:

  • A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, da Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, do FTJ e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento; incluídos os programas de Cooperación Territorial Europea cando cumpra.
  • O exercicio das actuacións de inspección e comprobación que corresponden á Administración Xeral do Estado en relación cos incentivos económicos rexionais, así como a tramitación dos expedientes de incumprimento e sancionadores e a proposta de adopción das resolucións que lles poñan fin, sen prexuízo das que correspondan á Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de control de recursos públicos.

E as que, por razón das súas competencias relativas a prográmalos FEDER e FTJ, correspóndenlle nos parágrafos:

  • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
  • As propostas de desenvolvemento lexislativo e de normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
  • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
  • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
  • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.