Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Cooperación Territorial Europea

Subdirección General de Cooperación Territorial Europea

Subdirectora Xeral: María del Carmen Hernández Martin

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 00 68

Funcións

Exercerá as funcións que por razón das súas competencias relativas aos programas de Cooperación Territorial Europea (interrreg) que reciban axudas do FEDER e/ou dos instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, figuran nos parágrafos:

 • A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outros instrumentos da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas cofinanciados cos Fondos Europeos; así como a negociación, elaboración, programación, planificación, avaliación e modificación dos programas e demais formas de intervención cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo de Transición Xusta (FTJ) e outros fondos que se lle asignen.
 • Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de adicionalidad.
 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade asimilable dos programas financiados polo FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o Fondo de Solidariedade, o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e outros fondos que se lle asignen.
 • A selección das operacións para o financiamento con FEDER, FTJ e outros fondos que se lle asignen e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento cos este fondos.
 • As propostas de desenvolvemento lexislativo e de normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 • A designación de organismos intermedios dos programas e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, da Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, do FTJ e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.

É a Autoridade de Xestión dos programas de Cooperación Territorial Europea financiados polo FEDER e doutros programas de natureza similar.