Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Cooperación Territorial Europea

Subdirección General de Cooperación Territorial Europea

Subdirectora Xeral: María del Carmen Hernández Martin

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 00 68

Funcións

Corresponden as funcións que por razón das súas competencias relativas aos programas operativos de Cooperación Territorial Europea, á xestión da cooperación transfronteiriza do Instrumento de Veciñanza ao Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e doutros fondos asignados figuran nos parágrafos:

 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Instrumento de Veciñanza e outros fondos que se lle asignen.
 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Solidariedade, o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, o Instrumento de Veciñanza e outros fondos que se lle asignen.
 • A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento.
 • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 • A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, Fondo de Transición Xusta a Cooperación Territorial Europea, Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A xestión da cooperación transfronteiriza a través do Instrumento de Veciñanza.

É a Autoridade de Xestión dos programas de Cooperación Territorial Europea financiados polo FEDER e doutros programas de natureza similar cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.

Así mesmo, as funcións que figuran nos parágrafos:

 • A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.
 • A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outros instrumentos da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas operativos cofinanciados cos Fondos Europeos; así como a negociación, elaboración, programación, planificación, avaliación e modificación dos programas operativos e demais formas de intervención cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), e outros fondos que se lle asignen.
 • Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de adicionalidad.

Cando sexan da súa competencia no marco dos programas de Cooperación Territorial Europea e a xestión da cooperación transfronteiriza do Instrumento de Veciñanza.