Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Director General: José Ángel Alonso Jiménez

Ligazón ao Portal da Transparencia

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 29

Funcións

A Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia exercerá as seguintes funcións:

 • a) O soporte técnico aos Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
 • b) A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes aos mesmos que se establezan no plan.
 • c) O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • d) A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes que haberán de configurar o cadro integral de mandos («scoreboard») establecidos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • e) O seguimento, a elaboración e a remisión de informes correspondentes ao cadro integral de mandos.
 • f) O desenvolvemento das avaliacións do Plan previstas no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • g) A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • h) Elaboración das propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • i) Elaboración das propostas relativas ás declaracións de xestión e das solicitudes de pago da contribución financeira e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados polo IGAE nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • j) O soporte técnico á preparación da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • k) O seguimento e acceso á información das modificacións orzamentarias que correspondan en relación co servizo 50 dos Orzamentos Xerais do Estado, e como consecuencia do que se estableza no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia ou nas súas modificacións.
 • l) As tarefas de comunicación encomendadas ao Estado Membro en relación coas actuacións do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • m) O soporte técnico para a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais das contribucións acreditadas para a súa presentación á Comisión Europea para a solicitude dos desembolsos comprometidos.
 • n) O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigas que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos asociados á execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. Para estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria de calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
 • ñ) A proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • o) A proposta do desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • p) A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente.
 • q) As tarefas de supervisión ou verificación que lle poida encomendar a Comisión Europea á Autoridade responsable.
 • r) A coordinación co IGAE a fin de ter coñecemento continuo dos controis realizados pola mesma.
 • s) A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
 • t) Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche do Mecanismo de Recuperación Resiliencia.
 • u) As Relacións coa Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional a efectos do seguimento dos retornos correspondentes ao Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como a contabilización dos mesmos.
 • v) O Seguimento da execución do plan en termos orzamentarios.
 • w) A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de adecuación das contribucións ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que sexa preciso establecer no seu caso.
 • x) A negociación e/ou definición da posición do Ministerio de Facenda coa Comisión Europea e outras institucións do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, no seu caso, das súas modificacións, sen prexuízo das competencias Ministerio de Economía, Comercio e Empresa.