Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Director General: Jorge Fabra Portela.

Ligazón ao Portal da Transparencia

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 29

Funcións

A Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia exercerá as seguintes funcións:

 • a) O soporte técnico aos Ministerios, organismos, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
 • b) A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes aos mesmos que se establezan no plan.
 • c) O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • d) A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes que haberán de configurar o cadro integral de mandos («scoreboard») establecidos na normativa reguladora do MRR.
 • e) O seguimento, a elaboración e a remisión de informes correspondentes ao cadro integral de mandos.
 • f) O desenvolvemento das avaliacións do Plan previstas no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • g) A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • h) Elaboración das propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • i) Elaboración das propostas relativas ás declaracións de xestión e das solicitudes de pago da contribución financeira e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados polo IGAE nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • j) O soporte técnico á preparación da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • k) O seguimento e acceso á información das modificacións orzamentarias que correspondan en relación co servizo 50 dos Orzamentos Xerais do Estado, e como consecuencia do que se estableza no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia ou nas súas modificacións.
 • l) As tarefas de comunicación encomendadas ao Estado Membro en relación coas actuacións do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • m) A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu financiamento.
 • n) O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigacións que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos que vaian beneficiarse dos fondos procedentes do mesmo, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. A estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
 • ñ) A proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • ou) A proposta do desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • p) A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente.
 • q) As tarefas de supervisión ou verificación que lle poida encomendar a Comisión Europea á Autoridade responsable.
 • r) A coordinación co IGAE a fin de ter coñecemento continuo dos controis realizados pola mesma.
 • s) A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
 • t) Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche do Mecanismo de Recuperación Resiliencia.
 • u) As Relacións coa Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional a efectos do seguimento dos retornos correspondentes ao Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como a contabilización dos mesmos.
 • v) O Seguimento da execución do plan en termos orzamentarios.
 • w) A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos que sexa preciso establecer no seu caso.
 • x) A negociación e/ou definición da posición do Ministerio de Facenda coa Comisión Europea e outras institucións do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, no seu caso, das súas modificacións, sen prexuízo das competencias Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.