Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Dirección General de Fondos Europeos

Dirección General de Fondos Europeos

Directora Xeral: Esperanza Samblás Quintana

Ligazón ao Portal da Transparencia

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 53 08 / 11

Funcións

A Dirección Xeral de Fondos Europeos exercerá as seguintes funcións:

 1. A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.
 2. A análise, seguimento e avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea, incluída a elaboración e cifrado dos programas orzamentarios afectados, a elaboración das propostas de pago á Unión Europea dos recursos propios do orzamento da Unión así como doutros conceptos que legalmente poida esixir a Unión Europea, a ligazón coa Unión Europea para asuntos orzamentarios e a participación nos comités e grupos de traballo vinculados ao orzamento europeo.
 3. A análise e seguimento da planificación e execución das políticas financiadas con cargo ao orzamento da Unión Europea mediante ferramentas que integren dita información.
 4. A determinación anual da base de recursos propios procedentes do Imposto sobre o Valor Engadido, a efectos da achega española aos recursos propios da Unión Europea.
 5. A proposta de pagos procedentes da Unión Europea que corresponda percibir ao sector público estatal naqueles casos nos que non existe un centro xestor ou órgano coordinador competente para a realización de dita proposta.
 6. A xestión e o seguimento da achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento, así como a participación nos comités e grupos de traballo do mesmo.
 7. A coordinación e o seguimento da execución da programación cofinanciada con Fondos Europeos mediante ferramentas que integren a información dos devanditos Fondos, estean ou non incluídos no Acordo de Asociación.
 8. A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do devandito Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co devandito Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.
 9. A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outros instrumentos da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas operativos cofinanciados cos Fondos Europeos; así como a negociación, elaboración, programación, planificación, avaliación e modificación dos programas operativos e demais formas de intervención cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), e outros fondos que se lle asignen
 10. Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de adicionalidad.
 11. A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
 12. As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Instrumento de Veciñanza e outros fondos que se lle asignen.
 13. As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Solidariedade, o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, o Instrumento de Veciñanza e outros fondos que se lle asignen.
 14. La selección de las operaciones para la financiación con fondos europeos y la implantación de sistemas tendentes a garantizar la conformidad con las normas europeas y nacionales, de los gastos presentados a la Comisión Europea para su cofinanciación.
 15. O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 16. A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 17. A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 18. A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen.
 19. A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 20. Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, Fondo de Transición Xusta a Cooperación Territorial Europea, Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 21. A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, da Cooperación Territorial Europea, do Fondo de Cohesión, do Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.
 22. A xestión da cooperación transfronteiriza a través do Instrumento de Veciñanza.
 23. As relacionadas coa certificación, a contabilización e os pagos, no referente ao FEDER, ao Fondo de Transición Xusta, ao Fondo de Cohesión, Fondo de Solidariedade, ao Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e calquera outro Fondo ou Instrumento que se lle asigne, as que segundo os distintos Regulamentos europeos e para os distintos períodos de Programación correspondan á Autoridade de Certificación ou ao organismo responsable da Función Contable dos programas operativos cofinanciados polos #este fondos; incluirá principalmente, a elaboración e remisión das declaracións de gastos, solicitudes de pagos, estados e contas de gastos e a tramitación das propostas de pago aos beneficiarios das actuacións cofinanciadas polos mencionados fondos. Igualmente incluirá aqueles abonos de fondos a destinatarios españois nos programas operativos de Cooperación Territorial Europea nos que España non sexa a Autoridade de Certificación ou organismo equivalente.
 24. A xestión e o seguimento da información económico-financeira con incidencia na execución orzamentaria, en relación coa programación cofinanciada con Fondos Europeos, estean ou non incluídos no Acordo de Asociación, mediante ferramentas que integren dita información.
 25. A execución estatal da política de incentivos rexionais, actuando como órgano de apoio ao Consello Reitor de Incentivos Rexionais, así como a preparación dos anteproxectos de disposicións que regulen a política de incentivos rexionais e todas as demais funcións que se derivan da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais, e do Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo, que a desenvolve e que non estean asignadas a órganos superiores da Administración Xeral do Estado ou aos órganos competentes das comunidades autónomas, sen prexuízo das competencias que, en materia de asignación de recursos económicos, corresponden á Dirección Xeral de Orzamentos.
 26. O exercicio das actuacións de inspección e comprobación que corresponden á Administración Xeral do Estado en relación cos incentivos económicos rexionais, así como a tramitación dos expedientes de incumprimento e sancionadores e a proposta de adopción das resolucións que lles poñan fin, sen prexuízo das que correspondan á Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de control de recursos públicos.
 27. A análise e avaliación do impacto territorial dos incentivos económicos rexionais. 
 28. En desenvolvemento da política económica rexional, a coordinación e xestión das iniciativas europeas cofinanciadas con Fondos Europeos relacionadas co desenvolvemento urbano e territorial e a cooperación local, así como a representación nos grupos, foros e comités de políticas urbanas e de cohesión territorial, tanto a nivel europeo como noutros ámbitos nos que sexa competente.