Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Certificación y Pagos

Subdirección General de Certificación y Pagos

Subdirector Xeral Jerónimo Rios Boeta

Direccións

Pase de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 76 94

Funcións

Exercerá as funcións consideradas nos seguintes parágrafos:

  • As relacionadas coa certificación, a contabilización e os pagos, no referente ao FEDER, ao FTJ, Fondo de Solidariedade, ao Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e calquera outro Fondo ou Instrumento que se lle asigne, as que segundo os distintos Regulamentos europeos e para os distintos períodos de programación correspondan á Autoridade de Certificación ou ao organismo responsable da Función Contable dos programas cofinanciados polos devanditos fondos. Incluirá principalmente, a elaboración e remisión das declaracións de gastos, solicitudes de pagos, estados e contas de gastos e a tramitación das propostas de pago aos beneficiarios das actuacións cofinanciadas polos mencionados fondos. Igualmente incluirá aqueles abonos de fondos a destinatarios españois nos programas de Cooperación Territorial Europea nos que España non sexa a Autoridade de Certificación ou organismo equivalente.
  • A xestión e o seguimento da información económico-financeira con incidencia na execución orzamentaria, en relación coa programación cofinanciada con fondos europeos, estean ou non incluídos no Acordo de Asociación, mediante ferramentas que integren dita información.

E as que por razón das súas competencias correspóndenlle dos seguintes parágrafos, e que desenvolverá con plena independencia funcional:

  • A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
  • As propostas de desenvolvemento lexislativo e de normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
  • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
  • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
  • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.

É a Autoridade de Certificación ou organismo equivalente e responsable da función contable dos programas operativos financiados polo FEDER, o FTJ e doutros fondos e programas de natureza similar, cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.