Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Certificación y Pagos

Subdirección General de Certificación y Pagos

Subdirector Xeral  Jerónimo Rios Boeta

Direccións

Pase de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 76 94

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • As relacionadas coa certificación, a contabilización e os pagos, no referente ao FEDER, ao Fondo de Transición Xusta, ao Fondo de Cohesión, Fondo de Solidariedade, ao Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e calquera outro Fondo ou Instrumento que se lle asigne, as que segundo os distintos Regulamentos europeos e para os distintos períodos de Programación correspondan á Autoridade de Certificación ou ao organismo responsable da Función Contable dos programas operativos cofinanciados polos #este fondos; incluirá principalmente, a elaboración e remisión das declaracións de gastos, solicitudes de pagos, estados e contas de gastos e a tramitación das propostas de pago aos beneficiarios das actuacións cofinanciadas polos mencionados fondos. Igualmente incluirá aqueles abonos de fondos a destinatarios españois nos programas operativos de Cooperación Territorial Europea nos que España non sexa a Autoridade de Certificación ou organismo equivalente.
  • A xestión e o seguimento da información económico-financeira con incidencia na execución orzamentaria, en relación coa programación cofinanciada con Fondos Europeos, estean ou non incluídos no Acordo de Asociación, mediante ferramentas que integren dita información.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos :

  • A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
  • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
  • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen..
  • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Fondo de Transición Xusta e outros fondos que se lle asignen.
  • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, Fondo de Transición Xusta a Cooperación Territorial Europea, Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.

Que desenvolverá con plena independencia funcional. É a Autoridade de Certificación ou organismo equivalente e responsable da función contable dos programas operativos financiados polo FEDER, e doutros Fondos e programas de natureza similar, cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.