Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Secretaría General de Fondos Europeos

Secretaría General de Fondos Europeos

Secretaria Xeneral: Mercedes Caballero Fernández.

Ligazón ao Portal da Transparencia

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 40

Funcións

A Secretaría Xeral de Fondos Europeos é o órgano directivo ao que corresponderá, baixo a superior dirección da persoa titular do Ministerio de Facenda, a dirección, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao Departamento en relación coa definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, o deseño, planificación, coordinación e seguimento das actuacións relativas aos fondos europeos e ao seu financiamento e as relacións orzamentarias coa Unión Europea, a Política de Cohesión e a política económica rexional, a política de incentivos rexionais, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e, en particular, as funcións que se enumeran a seguir:

 • a) A coordinación, a través do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, das accións financiadas no Marco Financeiro Plurianual e as correspondentes ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, co fin de garantir a coherencia entre as mesmas.
 • b) A actuación como autoridade responsable do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ante as institucións europeas, nos termos que se establezan na normativa europea, desenvolvendo para ese efecto as competencias que legal e reglamentariamente teña establecidas.
 • c) A coordinación cos ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas e entidades locais e resto de entidades nacionais e comunitarias implicadas no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • d) A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • e) As funcións correspondentes ao Estado membro en relación co cadro integral de mandos e de acordo con o previsto na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • f) A presentación dos informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, das solicitudes de pago da contribución financeira acompañada da correspondente declaración de fiabilidade e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados, nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • g) A dirección do Comité Técnico do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, coordinando os seus traballos.
 • h) As funcións de secretaría técnica da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • i) O deseño funcional dos sistemas informáticos necesarios para a xestión e seguimento dos distintos instrumentos de financiamento europeos competencia desta Secretaría Xeral; a interlocución coa Comisión Europea e os organismos nacionais participantes no relativo a intercambios e subministracións de información, incluíndo a definición de normas e estándares de intercambio; a planificación e coordinación en colaboración coa Oficina de Informática Orzamentaria e o resto de centros directivos responsables da execución técnica dos distintos proxectos; o deseño e organización das actividades de soporte e formación dos sistemas resultantes; así como as que se lle asignen, en materia de sistemas e tecnoloxías de información, nos sistemas de xestión e control dos Fondos Europeos.
 • j) O seguimento estatístico e a explotación dos datos que conteñan os sistemas de información de fondos europeos, con obxecto de garantir as funcións de supervisión e seguimento do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e os restantes fondos europeos. Da Secretaría Xeral de Fondos Europeos dependerán directamente a Dirección Xeral de Fondos Europeos e a Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Así mesmo, da Secretaría Xeral de Fondos Europeos dependerá directamente unha Subdirección Xeral de Sistemas de Información de Fondos Europeos, que exercerá as funcións recollidas nas letras i) e j).

Como órgano de apoio e asistencia inmediata da Secretaría Xeral de Fondos Europeos dependerá un Gabinete Técnico, que terá nivel orgánico de Subdirección Xeral.

Para o asesoramento xurídico da Secretaría Xeral de Fondos Europeos, existirá unha Avogacía do Estado integrada orgánicamente na do departamento.

A persoa titular da Secretaría Xeral de Fondos Europeos exercerá a presidencia do Consello Reitor de Incentivos Rexionais.