Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Avaliación

No contexto internacional, a avaliación no marco do deseño das políticas públicas, vai adquirindo, aos poucos, un maior protagonismo.

No Regulamento (UE) Nº 1060/2021, de Disposicións Comúns aos Fondos EIE (RDC), establécese o marco normativo que regula o seguimento, a avaliación e a comunicación dos Fondos EIE, especificamente, os requisitos para a avaliación por parte dos Estados membros, recóllense os artigos 18 e 44.

De acordo con o artigo 18, o Estado membro revisará cada programa tendo unha serie de elementos, entre os que se atopan a situación socioeconómica da rexión afectada ou os avances realizados na consecución dos fitos; sobre esta base, o Estado membro presentará á Comisión, como moi tarde o 31 de marzo de 2025, unha avaliación por cada programa sobre o resultado desta revisión intermedia, que conterá unha proposta de asignación definitiva do importe de flexibilidade.

Doutra banda, o artigo 44 establece a obriga, por parte dos Estados membros ou as autoridades de xestión, de levar a cabo avaliacións dos programas en relación a un ou varios dos seguintes criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia e valor engadido da Unión, co fin de mellorar a calidade do deseño e a execución dos programas. As avaliacións poderán tamén levar a cabo en relación con outros criterios pertinentes, como a inclusividad, a non discriminación e a visibilidade, e referirse a máis dun programa.

Ademais, no apartado 5 de leste mesmo artigo establécese a obriga de elaborar un plan de avaliación, que poderá aplicarse a máis dun programa. Este plan, conterá, polo menos, as avaliacións obrigatorias mencionadas, así como calquera outra avaliación que a Autoridade de Xestión desexe incluír, atendendo ás especificidades dos programas, ou as recomendacións da Comisión Europea. O Estado membro ou a autoridade de xestión presentará o plan de avaliación ao comité de seguimento como máximo un ano despois da decisión pola que se aproba o programa.

Así mesmo, o artigo 8 do citado Regulamento, establece que, cada Estado membro implicará aos socios na elaboración do acordo de asociación e ao longo da preparación, execución e avaliación dos programas, tamén mediante a súa participación en comités de seguimento.

Atendendo a estes requisitos regulamentarios, a Subdirección Xeral de Programación e Avaliación, elaborará un Plan de Avaliación antes de final de 2023, iniciándose no primeiro trimestre do ano o proceso de partenariado do este Plan, con consultas aos socios relevantes.