Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Director General: José Ángel Alonso Jiménez

Enllaç al Portal de la Transparència

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 51 29

Funcions

La Direcció general del Pla i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència exercirà les següents funcions:

 • a) El suport tècnic als Ministeris, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i resta d'entitats implicades en el disseny del Pla, així com en les modificacions del mateix que puguin resultar necessàries.
 • b) La proposta de fites i objectius, així com la definició dels indicadors corresponents als mateixos que s'estableixin en el pla.
 • c) El seguiment d'aquestes fites i objectius del pla.
 • d) La proposta de fites i objectius, així com la definició dels indicadors corresponents que hauran de configurar el quadre integral de comandaments («scoreboard») establerts en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • e) El seguiment, l'elaboració i la remissió d'informes corresponents al quadre integral de comandaments.
 • f) El desenvolupament de les avaluacions del Pla previstes en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • g) La supervisió dels progressos en relació amb les fites i objectius del Pla.
 • h) Elaboració de les propostes d'informes previstos en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • i) Elaboració de les propostes relatives a les declaracions de gestió i de les sol·licituds de pagament de la contribució financera i, quan escaigui, del tram de préstec previst en la mateixa. Tot això, sobre la base del resultat dels controls realitzats per la IGAE en els termes i condicions que prevegi aquesta normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • j) El suport tècnic a la preparació de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • k) El seguiment i accés a la informació de les modificacions pressupostàries que corresponguin en relació amb el servei 50 dels Pressupostos Generals de l'Estat, i com a conseqüència del que s'estableixi en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència o en les seves modificacions.
 • l) Les tasques de comunicació encomanades a l'Estat Membre en relació amb les actuacions del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • m) El suport tècnic per a la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals de les contribucions acreditades per a la seva presentació a la Comissió Europea per a la sol·licitud dels desemborsaments compromesos.
 • n) El seguiment a efectes informatius i, si escau, de comunicació a la Comissió, de qualsevol de les obligacions que s'estableixin en la normativa europea reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en relació amb les despeses associades a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, incloses les referides al tractament d'eventuals despeses afectades per incompliments normatius, conflicte d'interès, frau o doble finançament. A aquests efectes, estarà facultada per recaptar la informació necessària de qualsevol organisme o entitat responsable d'adoptar les mesures pertinents o d'efectuar els controls establerts.
 • ñ) La proposta de les mesures correctores precises per assegurar el funcionament correcte del sistema de gestió i control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • o) La proposta del desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • p) La representació en els comitès i grups de treball de coordinació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent.
 • q) Les tasques de supervisió o verificació que li pugui encomanar la Comissió Europea a l'Autoritat responsable.
 • r) La coordinació amb la IGAE a fi de tenir coneixement continu dels controls realitzats per la mateixa.
 • s) La proposta de les directrius que poguessin ser necessàries per a l'execució del pla.
 • t) Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament del Mecanisme de Recuperació Resiliència.
 • u) Les Relacions amb la Secretaria General del Tesoro i Finançament Internacional a l'efecte del seguiment de les tornades corresponents al Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la comptabilització dels mateixos.
 • v) El Seguiment de l'execució del pla en termes pressupostaris.
 • w) La proposta de desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i de les transferències i préstecs rebuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com l'elaboració de les normes d'adequació de les contribucions al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que calgui establir si escau.
 • x) La negociació i/o definició de la posició del Ministeri d'Hisenda amb la Comissió Europea i altres institucions del Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i, si escau, de les seves modificacions, sense perjudici de les competències Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.