Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa FEDER

Expandir lista/Contraer lista Període 2007-2013

  Reglament (UE) nº 832/2010 de la Comissió, de 17 de setembre de 2010, que modifica el Reglament (CE) nº 1828/2006 (.pdf)

  Reglament (CE) nº 846/2009 de la Comissió, 1 de setembre de 2009, que modifica el Reglament (CE) nº 1828/2006, pel qual es fixen; normes de desenvolupament per al Reglament (CE) nº160; 1083/2006 del Consell, pel qual s;estableixen les disposicions generals relatives al; Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (.pdf)

  Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre, que fixa normes de desenvolupament per als Reglaments (CE) 1080/2006 i 1083/2006 (.pdf)

  Reglament (CE) 1083/2006, del Consell,11 de juliol, pel qual s;estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió

  Reglament (CE) 1080/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (.pdf)

Expandir lista/Contraer lista Període 2014-2020

  REGLAMENT (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013 pel qual s;estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s;estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) n o 1083/2006 del Consell.(.pdf)

  REGLAMENT (UE) Nº 1301/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013 sobre el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l;objectiu d;inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) n o 1080/2006.(.pdf)

  REGLAMENT DELEGAT (UE) No 480/2014 DE LA COMISSIÓ de 3 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s;estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s;estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.(.pdf)

  REGLAMENT D EXECUCIÓ (UE) No 821/2014 DE LA COMISSIÓ de 28 de juliol de 2014 pel qual s estableixen disposicions d;aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l emmagatzematge de dades.(.pdf)

  REGLAMENT D EXECUCIÓ (UE) No 1011/2014 DE LA COMISSIÓ de 22 de setembre de 2014 pel qual s;estableixen normes detallades per a l;aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models per a la presentació de determinada informació a la Comissió i normes detallades sobre els intercanvis d;informació entre beneficiaris i autoritats de gestió, autoritats de certificació, autoritats d;auditoria i organismes intermedis. (.pdf)

  REGLAMENT D;EXECUCIÓ (UE) 2015/207 DE LA COMISSIÓ de 20 de gener de 2015 pel qual s;estableixen disposicions d;aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de l;informe d;evolució, la presentació de la informació sobre un gran projecte, el pla d;acció conjunt, els informes d;execució per a l;objectiu d;inversió en creixement i ocupació, la declaració de fiabilitat, l;estratègia d;auditoria, el dictamen d;auditoria i l;informe de control anual i la metodologia per dur a terme l;anàlisi cost-beneficio, i de conformitat amb el Reglament (UE) no 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al model dels informes d;execució per a l;objectiu de cooperació territorial europea.(.pdf)

  Per a més informació