Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Fons Europeus. Període de Programació 2000-2006

 • Reglament (UE) núm. 832/2010 de la Comisión de la Comissió, de 17 de setembre de 2010, que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006
 • Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d'1 de setembre, que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006, pel qual es fixen les normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
 • Reglament (CE) núm. 397/09 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig, que modifica el Reglament 1080/2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional pel que fa a la idoneïtat de subvenció de les inversions en eficiència energètica i energies renovables als habitatges
 • Reglament (CE) núm. 85/09 del Consell, de 19 de gener, que modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, pel que fa referència a certes disposicions relatives a la gestió financera
 • Reglament (CE) 1341/2008 del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, pel que fa referència a certs projectes generadors d'ingresso
 • Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació de l'article 87 i el 88 del Tractat a les ajudes de mínims
 • Decisió de la Comissió de l'1 d'agost de 2006 per la qual s'estableixen les directrius relatives al tancament de les intervencions (2000-2006) amb càrrec als Fons Estructurals (pdf)
 • Reglament (CE) núm. 448/2004 de la Comissió, de 10 de març, que modifica el Reglament (CE) núm. 1685/2000 pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell pel que fa al finançament de les despeses en les operacions finançades pels Fons Estructurals i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1145/2003
 • Comunicació de la Comissió. Els Fons Estructurals i la coordinació d'aquests fons amb el Fons de Cohesió. Directrius per als programes del període 2000-2006 (pdf)
 • Reglament (CE) núm. 1145/2003 que modifica el Reglament (CE) núm. 1685/2000 pel que fa a les normes sobre cofinançaments subvencionables per part dels Fons Estructurals
 • Reglament (CE) núm. 1685/2000 de la Comissió, de 28 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell pel que fa al finançament de les despeses en les operacions finançades pels Fons Estructurals
 • Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell, de 21 de juny, pel qual s'estableixen disposicions generals sobre els Fons Estructurals
 • Reglament (CE) núm. 1263/1999 del Consell, de 21 de juny, relatiu a l'instrument financer d'orientació de la pesca
 • Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, de 17 de maig, sobre l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació de Garantia Acrícola (FEOGA) i pel qual es modifiquen i deroguen certs reglaments
 • Reglament (CE) núm. 284/2009 del Consell, de 7 d'abril, que modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió