Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regulamentos de implementación

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2019/255 DE LA COMISSIÓ de 13 de febrer de 2019 que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 821/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) n.o 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.(pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2019/256 DE LA COMISSIÓ de 13 de febrer de 2019 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2015/207 referent a canvis en els models relatius a la presentació de la informació sobre un gran projecte, el pla d'acció conjunt, els informes d'execució per a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i l'objectiu de cooperació territorial europea, i pel qual es corregeix aquest Reglament tocant a les dades per a l'examen del rendiment i el marc de rendiment.(pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2019/263 DE LA COMISSIÓ de 14 de febrer de 2019 que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 964/2014, pel que fa a les condicions generals per als instruments financers, en relació amb el mecanisme de *coinversión i el Fondo de Desenvolupament Urbà.(pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/207 DE LA COMISSIÓ de 20 de gener de 2015 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de l'informe d'evolució, la presentació de la informació sobre un gran projecte, el pla d'acció conjunt, els informes d'execució per a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, la declaració de fiabilitat, l'estratègia d'auditoria, el dictamen d'auditoria i l'informe de control anual i la metodologia per dur a terme l'anàlisi cost-beneficio, i de conformitat amb el Reglament (UE) no 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al model dels informes d'execució per a l'objectiu de cooperació territorial europea. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 1232/2014 DE LA COMISSIÓ de 18 de novembre de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 215/2014 de la Comissió, amb la finalitat d'adaptar al Reglament (UE) no 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell les seves referències, i pel qual es corregeix el Reglament d'Execució (UE) no 215/2014. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 1011/2014 DE LA COMISSIÓ de 22 de setembre de 2014 pel qual s'estableixen normes detallades per a l'aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models per a la presentació de determinada informació a la Comissió i normes detallades sobre els intercanvis d'informació entre beneficiaris i autoritats de gestió, autoritats de certificació, autoritats d'auditoria i organismes intermedis. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) Nº 964/2014 DE LA COMISSIÓ d'11 de setembre de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions generals per als instruments financers. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 821/2014 DE LA COMISSIÓ de 28 de juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) N o 215/2014 DE LA COMISSIÓ de 7 de març de 2014 pel qual s'estableixen les modalitats d'aplicació del Reglament (UE) n o 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, quant a les metodologies de suport a la lluita contra el canvi climàtic, la determinació de les fites i les metes en el marc de rendiment i la nomenclatura de les categories d'intervenció per als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) Nº 288/2014 DE LA COMISSIÓ de 25 de febrer de 2014 que estableix normes conformement al Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, en relació amb el model per als programes operatius en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, i conformement al Reglament (UE) n o 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació territorial europea, en relació amb el model per als programes de cooperació en el marc de l'objectiu de cooperació territorial europea. (.pdf)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) N o 184/2014 DE LA COMISSIÓ de 25 de febrer de 2014 que estableix, conformement al Reglament (UE) n o 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, les condicions aplicables al sistema d'intercanvi electrònic de dades entre els Estats membres i la Comissió i l'adopció, conformement al Reglament (UE) n o 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació territorial europea, de la nomenclatura relativa a les categories d'intervenció del suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a dita objectiva. (.pdf)