Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Reglaments delegats

  • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/568 DE LA COMISSIÓ de 29 de gener de 2016 pel qual es complementa el Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions i els procediments per determinar si els Estats membres han de reemborsar els imports irrecuperables en relació amb el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional, el Fondo Social Europeu, el Fondo de Cohesió i el Fondo Europeu Marítim i de la Pesca. (pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1970 DE LA COMISSIÓ de 8 de juliol de 2015 pel qual es completa el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, del Fons Social Europeu, del Fons de Cohesió i del Fons Europeu Marítim i de Pesca. (pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1516 DE LA COMISSIÓ de 10 de juny de 2015 pel qual s'estableix, de conformitat amb el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, un tipus fix per a les operacions finançades pels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en el sector de la recerca, el desenvolupament i la innovació. (#pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1076 DE LA COMISSIÓ de 28 d'abril de 2015 pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, normes addicionals sobre la substitució d'un beneficiari i les responsabilitats corresponents, i els requisits mínims que hauran de constar en els acords d'associació públic-privada finançats pels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. (pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) No 522/2014 DE LA COMISSIÓ d'11 de març de 2014 pel qual es completa el Reglament (UE) no 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes detallades sobre els principis per a la selecció i gestió d'accions innovadores de desenvolupament urbà sostenible que vagin a rebre ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) No 481/2014 DE LA COMISSIÓ de 4 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) no 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les disposicions específiques en matèria de *subvencionabilidad de les despeses per als programes de cooperació. (#pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) No 480/2014 DE LA COMISSIÓ de 3 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (pdf)
  • REGLAMENT DELEGAT (UE) N o 240/2014 DE LA COMISSIÓ de 7 de gener de 2014 relatiu al Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. (pdf)