Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Fons europeus. Període 2007-2013

 • DECISIÓ DE LA COMISSIÓ de 30.4.2015 per la qual es modifica la Decisió C(2013) 1573, relativa a l'aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fondo Social Europeu i el Fondo de Cohesió (2007-2013).
 • Annex de la Decisió de la Comissió per la qual es modifica la Decisió C(2013) 1573 relativa a l'aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fondo Social Europeu i el Fondo de Cohesió (2007-2013)
 • Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny, que modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, en relació amb la simplificació de certs requisits i a certes disposicions relatives a la gestió financera
 • Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d'1 de setembre, que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006, pel qual es fixen les normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
 • Reglament (CE) núm. 284/2009 del Consell, de 7 d'abril, que modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, pel que fa referència a certes disposicions relatives a la gestió financera
 • Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, pel que fa referència a certs projectes generadors d'ingressos
 • Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999
 • Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.
 • Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Social Europeu pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1784/1999.
 • Reglamento (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).
 • Reglament (CE) núm. 1084/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual es crea el Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1164/94.
 • Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, pel qual es fixen les normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
 • ORDEN EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió.
 • ORDEN TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables del Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013.
 • Decisió 2006/593/CE de la Comissió, de 4 d'agost, per la qual s'estableix un repartiment indicatiu per a cada Estat membre dels crèdits de compromís per a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació per al període 2007-2013.
 • Decisió 2006/594/CE de la Comissió, de 4 d'agost, per la qual s'estableix un repartiment indicatiu per a cada Estat membre dels crèdits de compromís per a l'objectiu de convergència per al període 2007-2013.
 • Decisió 2006/596/CE de la Comissió, de 4 d'agost, per la qual s'estableix la llista dels Estats membres que poden rebre finançament del Fons de Cohesió durant el període 2007-2013.
 • Decisió 2006/597/CE de la Comissió, de 4 d'agost, per la qual s'estableix la llista de les regions que poden rebre finançament dels Fons Estructurals de manera transitòria i específica d'acord amb l'objectiu de competitivitat regional i ocupació per al període 2007-2013.
 • Decisió2006/609/CE de la Comissió, de 4 d'agost, per la qual s'estableix un repartiment indicatiu per a cada Estat membre dels crèdits de compromís per a l'objectiu de cooperació territorial europea durant el període 2007-2013.
 • Decisió 2006/702/CE del Consell, de 6 d'octubre, relativa a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió [Diari Oficial L 291 de 21/10/2009].
 • Decisió 2006/769/CE de la Comissió, de 31 d'octubre, per la qual s'estableix la llista de les regions i de les zones que poden rebre finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional d'acord amb el capítol transfronterer i el transnacional de l'objectiu de cooperació territorial europea per al període 2007-2013.
 • Circular 1/2012/CE sobre la subvencionabilitat dels pagaments que derivin de modificacions de contractes públics.
 • Circular 2/2012/CE sobre subvencionabilitat dels pagaments fets mitjançant el mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors.