Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa FEDER

Expandir lista/Contraer lista Período 2007-2013

  Regulamento (UE) nº 832/2010 da Comisión, de 17 de setembro de 2010, que modifica o Regulamento (CE) nº 1828/2006 (pdf)

  Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión, de 1 de setembro de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1828/2006, polo que se fixan; normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº; 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao; Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento (CE) 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (pdf)

  Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, de 8 de decembro, que fixa normas de desenvolvemento para os Regulamentos (CE) 1080/2006 e 1083/2006 (pdf)

  Regulamento (CE) 1083/2006, do Consello, de 11 de xullo, polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión

  Regulamento (CE) 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (pdf)

Expandir lista/Contraer lista Período 2014-2020

  REGULAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n ou 1083/2006 do Consello.(pdf)

  REGULAMENTO (UE) Nº 1301/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 17 de decembro de 2013 sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) n ou 1080/2006.(pdf)

  REGULAMENTO DELEGADO (UE) Non 480/2014 DA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.(pdf)

  REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Non 821/2014 DA COMISIÓN de 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire a as modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos.(pdf)

  REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Non 1011/2014 DA COMISIÓN de 22 de setembro de 2014 polo que se establecen normas detalladas para a aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta aos modelos para a presentación de determinada información á Comisión e normas detalladas sobre os intercambios de información entre beneficiarios e autoridades de xestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría e organismos intermedios. (pdf)

  REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2015/207 DA COMISIÓN de 20 de xaneiro de 2015 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos modelos do informe de evolución, a presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego, a declaración de fiabilidade, a estratexia de auditoría, o ditame de auditoría e o informe de control anual e a metodoloxía para levar a cabo a análise custo-beneficio, e de conformidade co Regulamento (UE) non 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta ao modelo dos informes de execución para o obxectivo de cooperación territorial europea.(pdf)

  Para máis información