Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Grandes proxectos

O artigo 39 do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, define os grandes proxectos e establece que: "o Feder e o Fondo de Cohesión poderán financiar o gasto dunha operación que comprenda unha serie de obras, actividades ou servizos dirixidos a efectuar unha tarefa indivisible dunha determinada natureza económica ou técnica, que persiga obxectivos claramente delimitados e cuxo custo total supere os 25 millóns de euros, se se refire ao medio ambiente, e 50 millóns de euros se afecta a outros ámbitos. A este tipo de operacións denomínaselles grandes proxectos". Estes limiares foron unificados a 50 millóns de €, tras a entrada en vigor do Regulamento (UE) 539/2010, a partir do 17 de xuño de 2010.