Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Fondos Europeos. Periodo 2007-2013

 • DECISIÓN DA COMISIÓN de 30.4.2015 pola que se modifica a Decisión *C(2013) 1573, relativa á aprobación das directrices sobre o peche dos programas operativos adoptados para recibir axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión (2007-2013)
 • ANEXO da Decisión da Comisión pola que se modifica a Decisión *C(2013) 1573 relativa á aprobación das directrices sobre o peche dos programas operativos adoptados para recibir axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión (2007-2013)
 • Regulamento (UE) n° 539/2010 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de xuño de 2010, que modifica o Regulamento (CE) n.° 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, con respecto á simplificación de determinados requisitos e a determinadas disposicións relativas á xestión financeira.
 • Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1828/2006 polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.
 • Regulamento (CE) nº 284/2009 do Consello, do 7 de abril de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, polo que se refire a determinadas disposicións relativas á xestión financeira.
 • Regulamento (CE) nº 1341/2008 do Consello, do 18 de decembro de 2008, polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no que respecta a determinados proxectos xeradores de ingresos.
 • Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1260/1999.
 • Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1783/1999.
 • Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1784/1999.
 • Regulamento (CE) nº 1082/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, sobre a Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).
 • Regulamento (CE) nº 1084/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se crea o Fondo de Cohesión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1164/94.
 • Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional.
 • Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión.
 • Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación de 2007-2013.
 • Decisión 2006/593/CE da Comisión, do 4 de agosto de 2006, pola que se establece unha repartición indicativa por Estado membro dos créditos de compromiso para o obxectivo de competitividade rexional e emprego para o período 2007-2013.
 • Decisión 2006/594/CE da Comisión, do 4 de agosto de 2006, pola que se establece unha repartición indicativa por Estado membro dos créditos de compromiso para o obxectivo de converxencia para o período 2007-2013.
 • Decisión 2006/596/CE da Comisión, do 4 de agosto de 2006, pola que se establece a lista dos Estados membros que poden recibir financiamento do Fondo de Cohesión durante o período 2007-2013.
 • Decisión 2006/597/CE do 4 de agosto de 2006, pola que se establece a lista das rexións que poden recibir financiamento dos fondos estruturais de forma transitoria e específica conforme ao obxectivo de competitividade rexional e emprego para o período 2007-2013.
 • Decisión2006/609/CE da Comisión, do 4 de agosto de 2006, polo que se establece unha repartición indicativa por Estado membro dos créditos de compromiso para o obxectivo de cooperación territorial europea durante o período 2007-2013.
 • Decisión 2006/702/CE do Consello, do 6 de outubro de 2006, relativa ás directrices estratéxicas comunitarias en materia de cohesión [Diario Oficial L 291 do 21.10.2006].
 • Decisión 2006/769/CE da Comisión, do 31 de outubro de 2006, pola que se establece a lista das rexións e zonas que poden recibir financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, conforme aos capítulos transfronteirizo e transnacional do obxectivo de cooperación territorial europea para o período 2007-2013.
 • Circular 1/2012/CE sobre a subvencionabilidade dos pagamentos que se deriven de modificacións de contratos públicos.
 • Circular 2/2012/CE sobre a subvencionabilidade dos pagamentos realizados mediante o mecanismo de financiamento para o pagamento a provedores.