Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Grandes proxectos

Conforme ó Artigo 25 do Regulamento (CE) nº 1260/1999 do Consello, do 21 de xuño de 1999, polo que se establecen disposicións xerais sobre os Fondos Estruturais, dentro dun programa operativo, os Fondos Estruturais poderán financia-lo gasto dunha intervención que comprenda unha serie de traballos que sexan indivisibles desde o punto de vista económico e cunha función técnica precisa, que persiga obxectivos claramente delimitados e cuxo custo total sexa superior a 50 millóns de euros. A este tipo de operacións denomínaselles Grandes Proxectos.