Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Fondos Europeos: Periodo de programación 2000-2006

 • Regulamento (UE) nº 832/2010 da Comisión, do 17 de setembro de 2010, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1828/2006
 • Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1828/2006 polo que se fixan as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
 • Regulamento (CE) nº 397/09 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de maio de 2009, que modifica o Regulamento 1080/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, polo que se refire á subvencionabilidade dos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables na vivendas
 • Regulamento (CE) nº 85/09 do do Consello, do 19 de xaneiro de 2009, que modifica o Regulamento 1083/2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, polo que se refire a determinadas disposicións relativas á xestión financeira
 • Regulamento (CE) 1341/2008 do do Consello polo que se modifica o Regulamento 1083/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no que respecta a determinados proxectos xerados de ingresos
 • Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de mínimos
 • Decisión da Comisión do 1 de agosto de 2006 pola que se establecen as directrices relativas ao peche das intervencións (2000-2006) con cargo aos fondos estruturais (pdf)
 • Regulamento (CE) Nº 448/2004 da Comisión do 10 de marzo de 2004, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1685/2000 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 do Consello no relativo ao financiamento de gasto de operacións cofinanciadas polos fondos estruturais e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1145/2003
 • Comunicación da Comisión. Os fondos estruturais e a súa coordinación co Fondo de Cohesión. Directrices para os programas do período 2000-2006 (pdf)
 • Regulamento (CE) No 1145/2003 que modifica o Regulamento (CE) 1685/2000 no relativo ás normas sobre cofinanciamentos subvencionables por parte dos fondos estruturais
 • Regulamento (CE) No 1685/2000 da Comisión o 28 de xullo de 2000, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 do Consello no relativo ao financiamento de gastos de operacións cofinanciadas polos fondos estruturais
 • Regulamento (CE) No 1260/1999 do Consello do 21 de xuño de 1999, polo que se establecen disposicións xerais sobre os fondos estruturais
 • Regulamento (CE) No 1263/1999 do do Consello do 21 de xuño de 1999, relativo ao instrumento financeiro de orientación da pesca
 • Regulamento (CE) No 1257/1999 do do Consello do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao desenvolvemento rural a cargo do Fondo Europeo de Orientación e de Garantía Agrícola (FEOGA) e polo que se modifican e derrogan determinados regulamentos
 • Regulamento (CE) Nº 284/2009 do do Consello do 7 de abril de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión