Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I da provincia de Teruel

Un Investimento Territorial Integrada (ITI) é un instrumento deseñado para apoiar un conxunto de accións integradas nunha área xeográfica determinada co fin de dar resposta ás necesidades ou retos concretos desa zona. Trátase por tanto dun instrumento de xestión, definido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial na concepción e implementación das políticas públicas.

Así, no marco dos Fondos EIE, os recursos que apoian unha determinada ITI poden proceder:

  • De máis dun eixo prioritario dentro dun programa
  • De varios programas financiados polo mesmo fondo, ou
  • De varios programas financiados por varios fondos

O obxectivo principal da ITI da provincia de Teruel está orientado ao fomento de iniciativas encamiñadas a atopar solucións para abordar os retos demográficos da provincia en relación co envellecemento, a baixa densidade e a dispersión dos asentamentos.

A procura do equilibrio demográfico é un dos seus principais obxectivos, establecendo para iso a necesidade de Mellorar a estrutura poboacional dos asentamentos da provincia, en particular os do medio rural, fixando prioritariamente a poboación nova e feminina, creando as condicións necesarias para moderar a tendencia á concentración excesiva de poboación mediante a mellora e a potenciación da calidade na prestación dos servizos que se dan no medio rural, garantindo, sobre todo, o acceso á educación, a sanidade e os servizos sociais.

As actuacións a desenvolver na ITI de Teruel están incorporadas nos Programas Operativos FEDER-FSE Aragón 2014-2020.