Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Eixo 13.- Asistencia Técnica período de programación 2014-2020

Selección de operacións a partir de convocatorias de expresións de interese (Tipo 3 segundo o Documento de Descrición de funcións e procedementos da Autoridade de Xestión e a Autoridade de Certificación) (CONVOCATORIA PECHADA)
 • Esta solicitude só poderá ser empregada en resposta á convocatoria de expresións de interese instrumentada mediante comunicación aos seguintes organismos (e unidades dependentes):
 • Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) - É101001
 • Oficina Nacional de Auditoría
 • Oficina de Informática Orzamentaria
 • Instituto de Estudos Fiscais - É101002
 • Secretaría Xeral de Administración Dixital - É101003
 • Dirección Xeral de Fondos Europeos - É115002
 • Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades - É126001
 • Instituto de Emprego e Desenvolvemento Socioeconómico e Tecnolóxico da Deputación de Cádiz (IEDT) - É311001
 • Deputación Provincial de Xaén – É323008
 • Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mº de Fomento) – É117014
 • S.X. de Planificación de Infraestruturas e Transporte - É117001
 • As solicitudes procedentes doutros organismos non serán tidas en conta
 • Contido da solicitude de cofinanciamento para operacións desenvolvidas por organismos con funcións en materia de xestión, control, programación, seguimento e comunicación dos Programas Operativos FEDER 2014-2020.
 • Procedemento electrónico de envío de solicitudes a través de ACCEDA. [APLICACIÓN EN DESENVOLVEMENTO]
Selección de operacións correspondentes aos Eixos prioritarios de asistencia técnica, executadas por organismos e entidades públicas. (Tipo 4 segundo o Documento de Descrición de funcións e procedementos da Autoridade de Xestión e a Autoridade de Certificación) (CONVOCATORIA PECHADA)
 • De acordo con o Documento de descrición de funcións e procedementos da Autoridade de Xestión e a Autoridade de Certificación, a Autoridade de Xestión poderá seleccionar, para o seu cofinanciamento, operacións correspondentes aos Eixos prioritarios de asistencia técnica desenvolvidas por organismos e entidades públicas e que sexan de interese para a difusión, programación e avaliación do FEDER. A existencia deste financiamento e as condicións e requisitos para acceder a ela difundirase aos potenciais beneficiarios a través da páxina web da DGFC, que dará soporte así mesmo á presentación e tramitación por vía electrónica das correspondentes solicitudes. Rexistraranse todas as solicitudes recibidas e comunicaranse as decisións tomadas sobre a aceptación ou rexeitamento das mesmas aos solicitantes.
 • As operacións seleccionadas a través desta convocatoria de expresións de interese, serán aquelas que vaian dirixidas unicamente á realización de estudos, publicacións ou eventos públicos e a súa difusión, sempre que estean directamente relacionados co FEDER e as políticas de Cohesión e de desenvolvemento rexional e cuxos gastos elegibles realizáronse desde o 1 de xaneiro de 2016 e non estean concluídos á data de presentación da solicitude de cofinanciamento. Non serán consideradas aquelas propostas que non teñan en conta o establecido anteriormente.
 • Todo o relativo aos gastos de cofinanciamento, aos criterios de selección e ao contido das solicitudes recóllese de forma detallada nas ligazóns que aparecen a seguir.
 • Gastos obxecto de cofinanciamento.
 • Criterios para a selección de operacións obxecto de cofinanciamento.
 • Contido da solicitude de cofinanciamento para operacións de interese para a difusión, programación e avaliación do FEDER, desenvolvidas por organismos e entidades públicas con cargo ao eixo prioritario de Asistencia Técnica do Programa Operativo de Crecemento sustentable FEDER 2014-2020.
 • Procedemento electrónico de envío de solicitudes a través de ACCEDA.[APLICACIÓN EN DESENVOLVEMENTO]..