Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Reglaments d'implementació

 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/255 DA COMISIÓN de 13 de febreiro de 2019 que modifica o Regulamento de Execución (UE) n.ou 821/2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) *n.ou 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire a as modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos.(pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE)2019/256 DA COMISIÓN de 13 de febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) 2015/207 no referente a cambios nos modelos relativos á presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego e o obxectivo de cooperación territorial europea, e polo que se corrixe devandito Regulamento no tocante aos datos para o exame do rendemento e o marco de rendemento.(pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/263 DA COMISIÓN de 14 de febreiro de 2019 que modifica o Regulamento de Execución (UE) n.ou 964/2014, no que respecta ás condicións xerais para os instrumentos financeiros, en relación co mecanismo de *coinversión e o Fondo de Desenvolvemento Urbano.(pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2015/207 DA COMISIÓN de 20 de xaneiro de 2015 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos modelos do informe de evolución, a presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego, a declaración de fiabilidade, a estratexia de auditoría, o ditame de auditoría e o informe de control anual e a metodoloxía para levar a cabo a análise custo-beneficio, e de conformidade co Regulamento (UE) non 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta ao modelo dos informes de execución para o obxectivo de cooperación territorial europea. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Non 1232/2014 DA COMISIÓN de 18 de novembro de 2014 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) non 215/2014 da Comisión, co fin de adaptar ao Regulamento (UE) non 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello as súas referencias, e polo que se corrixe o Regulamento de Execución (UE) non 215/2014. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Non 1011/2014 DA COMISIÓN de 22 de setembro de 2014 polo que se establecen normas detalladas para a aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta aos modelos para a presentación de determinada información á Comisión e normas detalladas sobre os intercambios de información entre beneficiarios e autoridades de xestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría e organismos intermedios. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 964/2014 DA COMISIÓN de 11 de setembro de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás condicións xerais para os instrumentos financeiros. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Non 821/2014 DA COMISIÓN de 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire a as modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) N ou 215/2014 DA COMISIÓN de 7 de marzo de 2014 polo que se establecen as modalidades de aplicación do Regulamento (UE) n ou 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, no relativo ás metodoloxías de apoio á loita contra o cambio climático, a determinación dos fitos e as metas no marco de rendemento e a nomenclatura das categorías de intervención para os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 288/2014 DA COMISIÓN de 25 de febreiro de 2014 que establece normas con arranxo ao Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, en relación co modelo para os programas operativos no marco do obxectivo de investimento en crecemento e emprego, e con arranxo ao Regulamento (UE) n ou 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións específicas relativas ao apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao obxectivo de cooperación territorial europea, en relación co modelo para os programas de cooperación no marco do obxectivo de cooperación territorial europea. (pdf)
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) N ou 184/2014 DA COMISIÓN de 25 de febreiro de 2014 que establece, con arranxo ao Regulamento (UE) n ou 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, as condicións aplicables ao sistema de intercambio electrónico de datos entre os Estados membros e a Comisión e a adopción, con arranxo ao Regulamento (UE) n ou 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións específicas relativas ao apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao obxectivo de cooperación territorial europea, da nomenclatura relativa ás categorías de intervención do apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao devandito obxectivo. (pdf)