Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Programa operativo de fondo de cohesión

 • Regulamento (CE) No 1083/2006 do Consello do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1260/1999 (versión consolidada) (pdf)
 • Regulamento (UE) nº 832/2010 da Comisión, do 17 de setembro de 2010, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1828/2006 (pdf)
 • Regulamento (UE) nº 539/2010 del Parlamento Europeo y do Consello, do 16 de xuño de 2010, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello. (pdf)
 • Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1828/2006 polo que se fixan as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (pdf)
 • Regulamento (CE) Nº 284/2009 do Consello do 7 de abril de 2009, que modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesió. (pdf)
 • Orden EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión. (pdf)
 • Regulamento (CE) No 1341/2008 do Consello de do 18 de decembro de 2008, polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1083/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no que respecta a determinados proxectos xeradores de ingresos (pdf)
 • Borrador de nota interpretativa do artigo 50 do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (02.04.2009) (pdf)
 • Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006, que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello (pdf)
 • Regulamento (CE) NO 1084/2006 do Consello do 11 de xullo de 2006, polo que se crea o Fondo de Cohesión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1164/94 (pdf)
 • Regulamento (CE) No 1083/2006 do Consello do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1260/1999 (pdf)