Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

Procedementos de pagamentos

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, e o Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da anterior Lei, establece o procedemento de reintegro de subvencións e as causas que o orixinan, entre outras. O órgano que concede a subvención será o competente para esixir do beneficiario ou entidade colaboradora o reintegro de subvencións mediante a resolución do procedemento regulado na devandita Lei.

O procedemento iniciarao a unidade de xestión correspondente, mediante comunicación escrita ó afectado, en período voluntario para reintegra-lo indebidamente cobrado, pasado o cal, se non se verificou o reintegro, iniciarase de oficio o procedemento de reintegro propiamente dito. O procedemento rexerase polas disposicións xerais sobre procedementos administrativos. Basicamente, constará de tres fases: inicio, tramitación e peche.