Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea

Quen somos

A Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia é o órgano directivo do Ministerio de Hacienda que, baixo a responsabilidade da Secretaría General de Fondos Europeos, desenvolve e executa todas as políticas relativas ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia aprobado pola Unión Europea, así como as relativas ao Plan Nacional que o desenvolve.

José Ángel Alonso Jiménez é o Director Xeral da Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Nombramiento

Curriculum Vitae

A Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia está conformada por catro subdireccións xerais.

Subdirección General de Programación del Plan de Recuperación.

Subdirector Xeral: Jordi Colgán Perera

 • A Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación facilita apoio técnico aos Ministerios, Comunidades Autónomas, entidades locais e resto de entidades implicadas no desenvolvemento do Plan.
 • A Subdirección General de Programación tamén participa no desenvolvemento das avaliacións e supervisa os progresos realizados en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • Así mesmo, contribúe na definición da posición do Ministerio de Hacienda y Función Pública coa Comisión Europea, así como con outras institucións relacionadas co Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación.

Subdirector Xeral: Moisés Blanco Maceiras

A Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación ten atribuídas, entre outras, as seguintes funcións:

 • O seguimento dos fitos e obxectivos aos que se comprometeu España e que figuran no anexo da Decisión de Execución do Consello da Unión Europea relativa á aprobación da avaliación do plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España do 13 de xullo de 2021.
 • O seguimento, a elaboración e a remisión de informes correspondentes ao cadro integral de mandos.
 • Así mesmo, a Subdirección Xeral elabora as propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
Subdirección General de Seguimiento y control del cumplimiento de hitos y objetivos.

Subdirectora Xeral: Celia María Martínez Jarabo

A Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos ten, fundamentalmente, as seguintes funcións:

 • Dar resposta ás que en materia de seguimento e supervisión de fitos e obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (“PRTR”) asígnanselle á Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no marco do Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto.
 • Seguimento das obrigas que se estableza na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia; principalmente, evitar conflitos de intereses, fraude ou dobre financiamento, así como o cumprimento do tagging verde e dixital establecido no PRTR, do do non significant harm, estando facultada para solicitar das entidades decisoras e executoras aquela información adicional que considere oportuna para iso.
 • Durante o seguimento, detectar as posibles desviacións que poidan xurdir entre o inicialmente planificado e o realmente executado, solicitando para iso información de progreso que permitan unha actuación preventiva áxil e eficaz.
 • Efectuar unha valoración das medidas correctoras que se propoñan para dar cumprimento, en tempo e forma, aos fitos e obxectivos que forman parte da Decisión de Implementación do Consello (CID nas súas siglas en inglés).
 • Labor de coordinación coa Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sendo informada continuamente os controis que este organismo, en calidade de Autoridade de Control, leve a cabo.
 • Tamén lle compete a elaboración das propostas das declaracións de xestión e das solicitudes de pago, ambas as con carácter semestral.
 • Xunto coas restantes Subdireccións Xerais, participa na proposta das directrices necesarias para a execución do Plan e na proposta da normativa vinculada ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
Subdirección General de Solicitudes de Pago de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Subdirector Xeral: Alfredo Luis Díaz Peña

 • A principal función desta Subdirección Xeral é solicitar á Comisión Europea, unha vez váianse cumprindo os fitos e obxectivos recolleitos na decisión de execución de Consello e como máximo dúas veces ao ano, os pagos consecuencia da execución do Plan.
 • Así mesmo, a Subdirección General de Solicitudes de Pago leva a cabo o seguimento da execución orzamentaria vinculada co Plan.