Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea
 • Inicio
 • > Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

Mapa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia constitúe a peza central do programa NEXT GENERATION EU pondo a disposición dos Estados membro 723.800 millóns de euros en transferencias e préstamos. O obxectivo é impulsar a actividade e a creación de emprego para contrarrestar a curto prazo o impacto da pandemia, apoiar un proceso de transformación estrutural que permita aumentar a medio prazo o crecemento potencial e reforzar a longo prazo a resiliencia, avanzando cara a un desenvolvemento máis sustentable e inclusivo.

O Mecanismo de Recuperación é un instrumento de xestión directa. Por iso, os desembolsos efectúanse sobre a base da verificación do cumprimento dunha serie de Fitos e Obxectivos previamente determinados e que se recollen na Decisión de Execución do Consello (CID nas súas siglas en inglés).

Para máis información, véxase :The Recovery and Resilience Facility .

¿Cal é a normativa que regula o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia?

A normativa comunitaria que regula o Mecanismo é o Regulamento da UE 2021/241 do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (Regulamento MRR).

O Regulamento establece que o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia comunitario apóiase en seis alicerces destinados a favorecer a recuperación económica, crear emprego e sentar as bases dunha Unión Europea máis forte e resistente:

 1. Transición ecolóxica
 2. Transformación dixital
 3. Crecemento intelixente, sustentable e integrador
 4. Cohesión social e territorial
 5. Saúde e resiliencia económica, social e institucional
 6. Políticas para a próxima xeración, infancia e mocidade

Os proxectos considerados nos plans nacionais, para poder ser financiados con cargo ao Mecanismo, deberán cumprir as disposicións do Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro de 2021. En particular, os seguintes principios horizontais contemplados no seu artigo 5 :

 • A axuda do Mecanismo non substituirá, excepto en casos debidamente xustificados, aos gastos orzamentarios nacionais ordinarios e respectará o principio de adicionalidad do financiamento da Unión (Artigo 5 do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia) .
 • Principio de «non causar un prexuízo significativo»: o Mecanismo debe financiar actividades que respecten plenamente as normas e prioridades da Unión en materia climática e ambiental e o principio de «non causar un prexuízo significativo» no sentido do artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento de Taxonomía) que atende a seis metas: mitigación do cambio climático, adaptación ao cambio climático, sustentabilidade dos recursos hídricos e mariños, economía circular, prevención e control da contaminación e, protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas (Artigo 5 do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia .
 • mais información na Comunicación da Comisión: Guía técnica sobre a aplicación do principio de «non causar un prexuízo significativo» en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

 • La aplicación do Mecanismo debe efectuarse en consonancia co principio de boa xestión financeira, incluídas a prevención e a persecución efectivas da fraude, en particular a fraude fiscal, a evasión fiscal, a corrupción e os conflitos de intereses (Artigo 22 do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia) .
Que é o tagging verde e dixital

Co fin de transformar a economía e facela máis resiliente, os plans nacionais de recuperación e resiliencia deben situar á UE na senda da neutralidade climática e a transición dixital a través das reformas e investimentos. É por iso que as medidas apoiadas polo Mecanismo e incluídas nos plans nacionais de recuperación e resiliencia de cada Estado membro deben contribuír á transición ecolóxica e á transición dixital, debendo representar un importe que supoña polo menos o 37%  e o20%, respectivamente, da asignación total do Plan .

Para o cálculo da contribución á transición ecolóxica e dixital, o Regulamento MRR estableceu a «metodoloxía de seguimento para a acción polo clima» (etiquetaxe verde), e a «metodoloxía para a etiquetaxe dixital no marco do Mecanismo», contempladas nos Anexos VI e VII respectivamente do Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro de 2021 .

37%
Transición Verde
20%
Transición Dixital
Cal é o calendario para a execución do Mecanismo?

Unha vez enviados oficialmente os plans nacionais a Bruxelas, a Comisión procedeu á súa avaliación tomando como base unha serie de criterios transparentes. En particular, a Comisión valorou se os plans contribúen eficazmente a abordar os problemas económicos identificados previamente nas súas recomendacións do Semestre Europeo, se conteñen medidas que contribúen de maneira efectiva á transición ecolóxica e dixital e se contribúen ao fortalecemento do potencial de crecemento, a creación de emprego e a capacidade de recuperación económica e social do Estado membro (Artigo 18 do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia) .

O 16 de xuño de 2021, a Comisión Europea deu a coñecer a súa avaliación positiva do Plan de España cunha cualificación “excelente”. Isto supuxo un paso crucial para a Unión Europea de face a desembolsar os 69.528 millóns en transferencias no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para España. Na súa valoración, a Comisión considerou que España aborda un amplo conxunto de reformas e investimentos que se reforzan mutuamente e que contribúen a afrontar eficazmente os retos económicos e sociais expostos nas recomendacións específicas por país dirixidas a España no marco do Semestre Europeo de 2019 e 2020.

Para a súa avaliación, a Comisión contou con dous meses desde a recepción oficial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Tras a citada cualificación de “excelente” por parte da Comisión, o Consello aprobou o Plan na súa Decisión de Execución do Consello (CID nas súas siglas en inglés) o pasado 13 de xullo. Así, tras o sinatura do Acordo de Financiamento entre España e a Unión Europea (contando cun prazo máximo de dous meses), en agosto de 2021 recibíronse os fondos correspondentes á prefinanciación: ata o 13% da contribución financeira, isto é, ao redor de 9.000 millóns de euros.

Cales son os pasos para a recepción dos fondos?

Unha vez alcanzados os correspondentes fitos e obxectivos dos plans nacionais, os Estados membros deberán presentar á Comisión unha solicitude de desembolso. Ditas solicitudes de pago poderán efectuarse dúas veces ao ano como máximo (Artigo 24 Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia).

A Comisión, antes de adoptar a decisión de autorizar o desembolso, deberá solicitar a opinión do Comité Económico e Financeiro sobre o cumprimento satisfactorio dos fitos e obxectivos.