Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea
  • Inicio
  • > Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Para recibir apoio financeiro no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, os Estados membro da Unión Europea han elaborado plans nacionais de recuperación e resiliencia. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español detalla unha completa axenda de investimentos e reformas especificando as metas, obxectivos e indicadores para o seu seguimento e control.

España é un dos principais beneficiarios do Mecanismo cunha suma total de163.000 millóns de euros incluíndo 84.000 millóns de euros en préstamos, para o período 2021-2026.

Como se estrutura o Plan?

Para facilitar o despregamento dos investimentos, o Plan aséntase sobre catro eixos transversais:

  1. Transición ecolóxica
  2. Transformación dixital
  3. Cohesión territorial e social
  4. Igualdade de xénero

O Plan, inspirado na Axenda do Cambio, na Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas, estrutúrase ao redor de dez políticas panca que incidirán directamente naqueles sectores produtivos con maior capacidade de transformación do noso tecido económico e social. Las diez políticas palanca integran 31 componentes o líneas de acción estructuradas en 111 reformas y 142 inversiones.

Que son os fitos e obxectivos?

Os fitos e obxectivos son as medidas establecidas para poder avaliar o progreso cara ao cumprimento das reformas e investimentos contidos no Plan. Os fitos teñen carácter cualitativo, mentres que os obxectivos son aqueles logros que se producen a nivel cuantitativo. Os desembolsos están condicionados ao cumprimento dos fitos e obxectivos incluídos na Decisión de Execución do Consello (CID nas súas siglas en inglés). Por iso, España debe garantir o seguimento e a execución efectiva do Plan, en especial, o cumprimento dos fitos e obxectivos nos prazos acordados.

Como se executa o Plan?

Os proxectos incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia levarán a termo a través de convenios, da licitación de contratos e da convocatoria de subvencións e axudas da Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e, no seu caso, Entidades locais.

Que condicións ten que cumprir o Plan?

O Plan cumpre coas esixencias comunitarias. Todas as medidas que incorpora cumpren o principio de «non causar un prexuízo significativo» ao medio ambiente (do non significant harm). Igualmente, coas medidas incluídas no Plan supéranse os limiares mínimos establecidos no Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para a contribución ao obxectivo climático e ao obxectivo dixital, 37% e 20%, respectivamente.

39,7%
Transición Verde
28,2%
Transición Dixital

O Plan inclúe disposicións relativas a medidas para previr, detectar e corrixir a corrupción, a fraude e os conflitos de intereses na utilización dos fondos proporcionados no marco do este Regulamento, para evitar o dobre financiamento, así como para garantir o pleno respecto á normativa reguladora das Axudas de Estado.

Desenvolvemento do Plan de Recuperación
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura Infraestruturas e ecosistemas resilientes Transición enerxética xusta e inclusiva Unha Administración para o século XXI Modernización e dixitalización do tecido industrial e da peme, recuperación do turismo e impulso a unha España nación emprendedora
C1Plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas. C4Conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade. C7Despregue e integración de enerxías renovables. C11Modernización das administracións Públicas. C12Política Industrial España 2030.
C2Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana. C5Preservación do litoral e recursos hídricos. C8Infraestruturas eléctricas, promoción de redes intelixentes e despregamento da flexibilidade e o almacenamento. C13Impulso á peme.
C3Transformación ambiental e dixital do sistema agroalimentario e pesqueiro. C6Mobilidade sustentable, segura e conectada. C9Folla de ruta do hidróxeno renovable e a súa integración sectorial. C14Plan de modernización e competitividade do sector turístico./a>
C10Estratexia de Transición Xusta. C15Conectividade Dixital, impulso da ciberseguridade e despregamento do 5G.
C31REPowerEU.
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Pacto pola ciencia e a innovación. Reforzo ás capacidades do Sistema Nacional de Saúde Educación e coñecemento, formación continua e desenvolvemento de capacidades Nova economía dos coidados e políticas de emprego Impulso da industria da cultura e o deporte Modernización do sistema fiscal para un crecemento inclusivo e sustentable
C16Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial. C19Plan Nacional de Competencias Dixitais (dixital skills). C22Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo das políticas de inclusión. C24Revalorización da industria cultural. C27Medidas e actuacións de prevención e loita contra a fraude fiscal.
C17Reforma institucional e fortalecemento das capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación. C20Plan estratéxico de impulso da Formación Profesional. C23Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo. C25España hub audiovisual de Europa (Spain AVs Hub). C28Adaptación do sistema impositivo á realidade do século XXI.
C18Renovación e ampliación das capacidades do Sistema Nacional de Saúde. C21Modernización e dixitalización do sistema educativo, incluída a educación temperá de 0 a 3 anos. C26Plan de fomento do sector do deporte. C29Mellora da eficacia do gasto público.
C30Sustentabilidade a longo prazo do sistema público de pensións no marco do Pacto de Toledo.