Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea

Els qui Som

La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia és l'òrgan directiu del Ministerio de Hacienda que, sota la responsabilitat de la Secretaría General de Fondos Europeos, desenvolupa i executa totes les polítiques relatives al Mecanisme de Recuperació i Resiliència aprovat per la Unió Europea, així com les relatives al Pla Nacional que ho desenvolupa.

José Ángel Alonso Jiménez  és el Director General de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Nombramiento

Curriculum Vitae

La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia està conformada per quatre sotsdireccions generals.

Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación.

Sotsdirector General: Jordi Colgán Perera

 • La Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación facilita suport tècnic als Ministeris, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i resta d'entitats implicades en el desenvolupament del Pla.
 • La Subdirección General de Programación també participa en el desenvolupament de les avaluacions i supervisa els progressos realitzats en relació amb les fites i objectius del Pla.
 • Així mateix, contribueix en la definició de la posició del Ministerio de Hacienda y Función Pública amb la Comissió Europea, així com amb altres institucions relacionades amb el Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación.

Sotsdirector General: Moisés Blanco Maceiras

La Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación té atribuïdes, entre unes altres, les següents funcions:

 • El seguiment de les fites i objectius als quals s'ha compromès Espanya i que figuren en l'annex de la Decisió d'Execució del Consell de la Unió Europea relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya del 13 de juliol de 2021.
 • El seguiment, l'elaboració i la remissió d'informes corresponents al quadre integral de comandaments.
 • Així mateix, la Sotsdirecció General elabora les propostes d'informes previstos en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Subdirección General de Seguimiento y control del cumplimiento de hitos y objetivos.

Sotsdirectora General: Celia María Martínez Jarabo

La Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos té, fonamentalment, les següents funcions:

 • Donar resposta a les quals en matèria de seguiment i supervisió de fites i objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (“PRTR”) se li assignen a la Direcció general del Pla i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del Reial decret 682/2021, de 3 de agost.
 • Seguiment de les obligacions que s'estableixi en la normativa europea reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència; principalment, evitar conflictes d'interessos, frau o doble finançament, així com el compliment de el tagging verd i digital establert en el PRTR, de el do no significant harm, estant facultada per recaptar de les entitats decisoras i executores aquella informació addicional que consideri oportuna per a això.
 • Durant el seguiment, detectar les possibles desviacions que puguin sorgir entre l'inicialment planificat i el realment executat, recaptant per a això informació de progrés que permetin una actuació preventiva àgil i eficaç.
 • Efectuar una valoració de les mesures correctores que es proposin per donar compliment, dintre del termini i en la forma escaient, a les fites i objectius que formen part de la Decisió d'Implementació del Consell (CID en les seves sigles en anglès).
 • Labor de coordinació amb la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sent informada contínuament dels controls que aquest organisme, en qualitat d'Autoritat de Control, dugui a terme.
 • També li competeix l'elaboració de les propostes de les declaracions de gestió i de les sol·licituds de pagament, ambdues amb caràcter semestral.
 • Juntament amb les restants Sotsdireccions Generals, participa en la proposta de les directrius necessàries per a l'execució del Pla i en la proposta de la normativa vinculada al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Subdirección General de Solicitudes de Pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Sotsdirector General: Alfredo Luis Díaz Peña

 • La principal funció d'aquesta Sotsdirecció General és sol·licitar a la Comissió Europea, una vegada es vagin complint les fites i objectius recollits en la decisió d'execució de Consell i com a màxim dues vegades a l'any, els pagaments conseqüència de l'execució del Pla.
 • Així mateix, la Subdirección General de Solicitudes de Pago duu a terme el seguiment de l'execució pressupostària vinculada amb el Pla.