Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea
  • Inicio
  • > Sistema de Información CoFFEE

Sistema de Información CoFFEE

AVISO IMPORTANTE: El sistema de información CoFFEE está disponible para Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Se recuerda que, según se indica en la metodología de gestión de hitos y objetivos, los gestores podrán solicitar el acceso a sus subproyectos una vez éstos hayan sido creados.

Centro de Atención a Usuarios

Para calquera consulta sobre o sistema CoFFEE, está dispoñible un Centro de Atención a Usuarios que ofrece soporte telefónico, vía web e correo electrónico.

Horario de atención: De luns a xoves desde as 8:00 ás 18:00 horas e os venres desde as 8:00 ás 16:00 horas

Teléfono de contacto: 910 001 142

Paxina Web (documentación de axuda e alta de solicitudes de soporte): https://soportesgffee.zendesk.com/

Consultas por correo electrónico: soporte@soportesgffee.zendesk.com

Acceso á aplicación CoFFEE: https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecApp.aspx?code=COFFEE&TA=ANO

Sistema de información CoFFEE

CoFFEE

CoFFEE-MRR (Plataforma Común de FFFEE -Fondos Europeos-, módulo do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia) é o sistema de información de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) é un instrumento baseado en resultados que desembolsa fondos en función da consecución dos fitos e obxectivos establecidos para as Reformas e Investimentos que integran o PRTR.

CoFFEE-MRR é fundamentalmente un xestor do cumprimento dos fitos e obxectivos definidos no PRTR. Este sistema de información concentrará toda a información que os diferentes ministerios, comunidades autónomas, concellos, empresas públicas, etc., xeren nos procesos de xestión das iniciativas derivadas do Plan nacional.

O Plan, aprobado na Decisión de Execución do Consello (CID) o 13 de xullo de 2021, consta de 30 compoñentes que se estruturan en 212 Medidas (102 Reformas e 110 Investimentos) para as que España se compromete a cumprir 220 fitos e 196 obxectivos.

Planificación das actividades en CoFFEE

Como se dixo anteriormente o Plan estrutúrase en compoñentes (30), medidas (212) e en fitos e obxectivos (416). A partir desta estrutura básica, xa definida e acordada coa Comisión Europea, as diferentes administracións públicas que executarán o Plan deberán ir descompondo as súas medidas en proxectos, subproxectos e actuacións elaborando unha planificación detallada das actividades a realizar para conseguir e alcanzar os fitos e obxectivos encomendados no PRTR.

O 30 de setembro de 2021, ordenar aprobaron as dúas Ordes Ministeriais que configuran o sistema de información e xestión dos fondos do Plan de Recuperación e que detallan os diferentes elementos desta planificación, así como as obrigas de subministración de información.

Metodoloxía de xestión de Fitos e Obxectivos

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia é un instrumento baseado en resultados que desembolsa fondos en función da consecución dos fitos e obxectivos establecidos para as Reformas e Investimentos que integran o PRTR. A metodoloxía de xestión de Fitos e Obxectivos está dispoñible na seguinte ligazón:

Metodoloxía de xestión de Fitos e Obxectivos (actualizada o 06/02/2023)

Seguimento de fitos e obxectivos

Parte fundamental da xestión dos diferentes usuarios acreditados na aplicación, será a de facer un seguimento preciso e constante do cumprimento dos fitos e obxectivos que teñan asignados.

A aplicación almacenará toda a información necesaria, ben con mecanismos automatizados ou ben de maneira manual, para xestionar o cumprimento dos fitos e obxectivos, así como dos mecanismos de verificación achegados que permitan aos auditores do IGAE e da Ou.E., controlar o adecuado cumprimento destes fitos e obxectivos, elementos básicos para que España vaia obtendo semestralmente os fondos económicos asociados ao PRTR.

Informes de Xestión

Así mesmo, a aplicación xerará automaticamente os diferentes informes de xestión de cada medida e compoñente que deberán asinar electronicamente os responsables de cada unha das medidas e compoñentes.

Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital

Unha das achegas principais do sistema CoFFEE, é o control automatizado dos investimentos realizados durante a execución do Plan. Isto facilitará o seguimento e avaliación do cumprimento do compromiso de etiquetaxe verde e dixital. CoFFEE incorpora funcionalidades que permita determinar a achega dos distintos proxectos e subproxectos ao obxectivo fixado no CID.

O Plan nacional fixa que da totalidade dos investimentos realizados o 39,7 % e o 28,2 % estean asociadas a actuacións ambiental e dixitais, respectivamente.

Acceso á aplicación CoFFEE

O acceso a esta aplicación está securizado e restrinxido; só terán acceso ao sistema aqueles usuarios que fosen pertinentemente designados e dados de alta no sistema polos responsables das administracións públicas que interveñen no mesmo.

A dirección de ligazón a esta aplicación é a seguinte:

Accedendo a esta dirección solicitaránselle as súas credenciais:

Debido ao nivel de seguridade desta aplicación, o usuario deberá achegar ben un certificado electrónico admitido por @firma, ou utilizar as súas credenciais do sistema Cl@ve (esíxese un acceso de cl@ve permanente, reforzado cun contrasinal dun só uso remitida ao móbil do usuario).

Unha vez que o usuario se haxa correctamente identificado, apareceralle un portal de aplicacións particularizado, na que lle aparecerá a icona da aplicación CoFFEE-MRR:

 

Pulsando sobre a icona CoFFEE, entraremos na aplicación de xestión do PRTR. A primeira vez que entramos ao sistema é necesario asinar electronicamente as condicións de uso do sistema. Para iso, aparecerá unha xanela emerxente cunha mensaxe indicando que se vai a redirixir á plataforma de firma para asinar o documento de Condicións de uso, e que non se poderá continuar ata finalizar este proceso. Ao pulsar en "continuar" móstrase o documento coas condicións de uso de CoFFEE; nesta pantalla é necesario marcar a opción “Declaro que son certos os datos a asinar e confirmo a miña vontade de asinar” e a seguir pulsar o botón “Asinar”. Ao pulsar asinar, realízase unha firma non criptográfica baseada na identificación; o sistema solicita identificación de novo, e esta identificación almacénase para asinar as condicións de uso utilizando os datos desta identificación electrónica.

No caso de que ocorra algún problema á hora de aceptar as condicións de uso, habilitouse un sistema alternativo. Poden descargarse e asinar electronicamente o documento que se enlaza a seguir, e remitilo ao Centro de Atención de Usuarios, que o incorporará ao sistema e permitirá o acceso ao sistema CoFFEE:

CONFORMIDADE_NORMAS_USO_CoFFEE-MRR (pdf) 

Unha vez téñanse estas condicións de uso asinadas, darase acceso ao menú principal da aplicación.

 

A imaxe mostra a interface da aplicación na súa versión 1.7.

Vemos no bloque do módulo “Planificación e Xestión”, o acceso para poder realizar a definición de Proxectos e Subproxectos do Plan.

Manual de axuda do sistema CoFFEE

Manual CoFFEE-MRR.  Manual en liña, actualízase constantemente, cada vez que hai calquera cambio na aplicación.;

Formulario electrónico para a xestión de altas, baixas e modificacións de usuarios de CoFFEE-MRR

Formulario de gestión de usuarios de CoFFEE-MRR (Excel) Ultima actualización (incluye cambios gestión de usuarios): 1/2/2022


Integración automatizada

CoFFEE-MRR, intercambiará información con diferentes sistemas e bases de datos das diferentes administracións públicas.

Con obxecto que a execución do PRTR respecte os límites establecidos en relación coas axudas de Estado e a prevención do dobre financiamento, a aplicación manterá conexións automatizadas co obxecto de intercambiar información cos seguintes sistemas:

Isto permitirá automatizar e por tanto axilizar a elevada carga de xestións derivadas da execución dos proxectos, subproxectos e actuacións do PRTR.

Así mesmo, CoFFEE, actuará como subministrador de información para unha serie de portais da administración pública española que necesiten explotar a información xerada en CoFFEE. Entre os que destacan, o Portal do Plan de Recuperación de Moncloa e o Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado.

Procedemento e formato da información contable

Recentemente publicouse o formato e procedemento de envío da información de execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente ao exercicio 2020. Segundo o establecido na súa Disposición transitoria primeira a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro (BOE do 30 de setembro de 2021), pola que se estableceu o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do PRTR, publicouse unha nota técnica para concretar o procedemento e formato da información contable a remitir relativa aos Compoñentes que tivesen execución no período comprendido entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020.

Preguntas frecuentes sobre o API de intercambio

A Oficina de Informática Orzamentaria actualiza, no Portal da Administración Orzamentaria, unha páxina coas preguntas máis frecuentes relacionadas co API de intercambio automatizado desenvolvida para CoFFEE-MRR.


Última hora

Ata finais de decembro 2021 o sistema CoFFEE-MRR estivo dispoñible exclusivamente para o persoal do once ministerios que interviñeron na primeira solicitude de pago, presentada o pasado 11 de novembro. Esta versión tiña unha funcionalidade reducida limitada ás necesidades de tramitación desta primeira solicitude de pago.

Desde mediados de xaneiro, comezouse a dar acceso de maneira gradual, empezando coa definición de proxectos ligados a fitos e obxectivos da segunda solicitude de pago e, xa desde febreiro 2022 deuse acceso a todos os proxectos de primeiro nivel (ministerios e entidades AGE); este acceso se ha ido outorgando exclusivamente a aquelas persoas que foron designadas desde as subsecretarías dos departamentos ministeriais que actúan como entidades decisoras do plan. Actualmente ofrécense funcionalidades de definición de proxectos e subproxectos, planificación de actuacións e unha funcionalidade limitada para reporte de execución e progreso de indicadores. Non se poderá admitir ningunha solicitude espontánea de acceso ao sistema e polo momento só se incorporan ao sistema a aqueles usuarios que figuran nunhas relacións asinadas que se remitiron desde as subsecretarías á Secretaría Xeral de Fondos Europeos.

Unha vez os responsables designados para os proxectos terminasen o ciclo de co-validación (realizado polo responsable da medida) e co-revisión (revisión formal realizada pola Secretaría Xeral de Fondos Europeos) dos mesmos, iranse creando e dando paso paulatinamente aos usuarios dos seus subproxectos dependentes (ministerios, entidades AGE, CCAA e EELL). O acceso darase de forma xerárquica, mediante un procedemento en que cada responsable de proxecto coordinarase cos responsables dos subproxectos correspondentes para preautorizar novos usuarios no sistema CoFFEE.

Carga de información contable

En relación á carga da información contable relativa ao período comprendido entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 a remitir polas entidades executoras responsables de cada Compoñente que tivesen execución no este período (ver nota técnica), está farase a través dunha interface automatizado, para o que haberá que solicitar unha autorización para conexión “máquina a máquina”, que é distinta da autorización de usuarios finais.

Esta interface especifícase na páxina seguinte ligazón da oficina virtual do Portal da Administración Orzamentaria.

Así mesmo, a Oficina de Informática Orzamentaria actualiza, no mesmo Portal da Administración Orzamentaria, unha páxina coas preguntas máis frecuentes relacionadas co API de intercambio automatizado desenvolvida para CoFFEE-MRR. Nesta páxina de preguntas frecuentes indícase que o sistema de intercambio automatizado aínda non está operativo, está previsto que se poña en marcha na primeira quincena de febreiro 2022, anunciarase na mesma páxina.