Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea
  • Inici
  • > Sistema d´Informació CoFFEE

Sistema d´Informació CoFFEE

AVISO IMPORTANTE: El sistema d'informació CoFFEE està disponible per a Comunitats Autònomes i Entitats Locals. Es recorda que, segons s'indica en la metodologia de gestió de fites i objectius, els gestors podran sol·licitar l'accés als seus subprojectes una vegada aquests hagin estat creats.

Centre d'Atenció a Usuaris

Per a qualsevol consulta sobre el sistema CoFFEE, està disponible un Centre d'Atenció a Usuaris que ofereix suport telefònic, via web i correu electrònic.

Horari d'atenció: De dilluns a dijous des de les 8:00 a les 18:00 hores i els divendres des de les 8:00 a les 16:00 hores

Telèfon de contacte: 910 001 142

Pagina Web (documentació d'ajuda i alta de sol·licituds de suport): https://soportesgffee.zendesk.com/

Consultes per correu electrònic: soporte@soportesgffee.zendesk.com

Accés a l'aplicació CoFFEE: https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecApp.aspx?code=COFFEE&TA=ANO

Sistema d'informació CoFFEE

CoFFEE  

CoFFEE-MRR (Plataforma Comuna de FFFEE -Fons Europeus-, mòdul de el Mecanismo de Recuperación i Resiliencia) és el sistema d'informació de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és un instrument basat en resultats que desemborsa fons en funció de la consecució de les fites i objectius establerts per a les Reformes i Inversions que integren el PRTR.

CoFFEE-MRR és fonamentalment un gestor del compliment de les fites i objectius definits en el PRTR. Aquest sistema d'informació concentrarà tota la informació que els diferents ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments, empreses públiques, etc., generin en els processos de gestió de les iniciatives derivades del Pla nacional.

El Pla, aprovat en la Decisió d'Execució del Consell (CID) el 13 de juliol de 2021, consta de 30 components que s'estructuren en 212 Mesures (102 Reformes i 110 Inversions) para les que Espanya es compromet a complir 220 fites i 196 objectius.

Planificació de les activitats en CoFFEE

Com s'ha dit anteriorment el Pla s'estructura en components (30), mesures (212) i en fites i objectius (416). A partir d'aquesta estructura bàsica, ja definida i acordada amb la Comissió Europea, les diferents administracions públiques que executaran el Pla hauran d'anar descomponent les seves mesures en projectes, subprojectes i actuacions elaborant una planificació detallada de les activitats a realitzar per aconseguir i aconseguir les fites i objectius encomanats en el PRTR.

El 30 de setembre de 2021, s'Ordenis han aprovat les dos Ordres Ministerials que configuren el sistema d'informació i gestió dels fons del Pla de Recuperació i que detallen els diferents elements d'aquesta planificació, així com les obligacions de subministrament d'informació.

Metodologia de gestió de Fites i Objectius

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència és un instrument basat en resultats que desemborsa fons en funció de la consecució de les fites i objectius establerts per a les Reformes i Inversions que integren el PRTR. La metodologia de gestió de Fites i Objectius està disponible al següent enllaç:

Metodologia de gestió de Fites i Objectius (actualitzada el 06/02/2023)

Seguiment de fites i objectius

Part fonamental de la gestió dels diferents usuaris acreditats en l'aplicació, serà la de fer un seguiment precís i constant del compliment de les fites i objectius que tinguin assignats.

L'aplicació emmagatzemarà tota la informació necessària, bé amb mecanismes automatitzats o bé de manera manual, per gestionar el compliment de les fites i objectius, així com dels mecanismes de verificació aportats que permetin als auditors de la IGAE i de l'O.I., controlar l'adequat compliment d'aquestes fites i objectius, elements bàsics perquè Espanya vagi obtenint semestralment els fons econòmics associats al PRTR.

Informes de Gestió

Així mateix, l'aplicació generarà automàticament els diferents informes de gestió de cada mesura i component que hauran de signar electrònicament els responsables de cadascuna de les mesures i components.

Etiquetatge verd i etiquetatge digital

Una de les aportacions principals del sistema CoFFEE, és el control automatitzat de les inversions realitzades durant l'execució del Pla. Això facilitarà el seguiment i avaluació del compliment del compromís d'etiquetatge verd i digital. CoFFEE incorpora funcionalitats que permeti determinar l'aportació dels diferents projectes i subprojectes a l'objectiu fixat en el CID.

El Pla nacional fixa que de la totalitat de les inversions realitzades el 39,7 % i el 28,2 % estiguin associades a actuacions mediambientals i digitals, respectivament.

Accés a l'aplicació CoFFEE

L'accés a aquesta aplicació està securizado i restringit; només tindran accés al sistema aquells usuaris que hagin estat pertinentment designats i donats de alta en el sistema pels responsables de les administracions públiques que intervenen en el mateix.

L'adreça d'enllaç a aquesta aplicació és la següent:

Accedint a aquesta adreça se li sol·licitaran les seves credencials:

A causa del nivell de seguretat d'aquesta aplicació, l'usuari haurà d'aportar bé un certificat electrònic admès per @signatura, o utilitzar les seves credencials del sistema Cl@ve (s'exigeix un accés de cl@ve permanent, reforçat amb una contrasenya d'un sol ús remesa al mòbil de l'usuari).

Una vegada que l'usuari s'hi hagi correctament identificat, li apareixerà un portal d'aplicacions particularitzat, en la qual li apareixerà la icona de l'aplicació CoFFEE-MRR:

 

Prement sobre la icona CoFFEE, entrarem en l'aplicació de gestió del PRTR. La primera vegada que entrem al sistema és necessari signar electrònicament les condicions d'ús del sistema. Per a això, apareixerà una finestra emergent amb un missatge indicant que es va a redirigir a la plataforma de signatura per signar el document de Condicions d'ús, i que no es podrà continuar fins a haver finalitzat aquest procés. En prémer a "continuar" es mostra el document amb les condicions d'ús de CoFFEE; en aquesta pantalla és necessari marcar l'opció “Declaro que són certs les dades a signar i confirmo la meva voluntat de signar” i a continuació prémer el botó “Signar”. En prémer signar, es realitza una signatura no criptogràfica basada en la identificació; el sistema sol·licita identificació de nou, i aquesta identificació s'emmagatzema per signar les condicions d'ús utilitzant les dades d'aquesta identificació electrònica.

En cas que ocorri algun problema a l'hora d'acceptar les condicions d'ús, s'ha habilitat un sistema alternatiu. Poden descarregar-se i signar electrònicament el document que s'enllaça a continuació, i remetre-ho al Centre d'Atenció d'Usuaris, que ho incorporarà al sistema i permetrà l'accés al sistema CoFFEE:

CONFORMITAT_NORMES_ÚS_CoFFEE-MRR (pdf)  

Una vegada es tinguin aquestes condicions d'ús signades, es donarà accés al menú principal de l'aplicació.

 

La imatge mostra l'interfície de l'aplicació en la seva versió 1.7.

Veiem en el bloc del mòdul “Planificació i Gestió”, l'accés per poder realitzar la definició de Projectes i Subprojectes del Pla.

Manual d'ajuda del sistema CoFFEE

Manual CoFFEE-MRR.  Manual on-line, s'actualitza constantment, cada vegada que hi ha qualsevol canvi en l'aplicació.

Formulari electrònic per a la gestió d'altes, baixes i modificacions d'usuaris de CoFFEE-MRR

Formulario de gestión de usuarios de CoFFEE-MRR (Excel)  Ultima actualización (incluye cambios gestión de usuarios): 1/2/2022


Integració automatitzada

CoFFEE-MRR, intercanviarà informació amb diferents sistemes i bases de dades de les diferents administracions públiques.

Amb objecte que l'execució del PRTR respecti els límits establerts en relació amb les ajudes d'Estat i la prevenció del doble finançament, l'aplicació mantindrà connexions automatitzades amb l'objecte d'intercanviar informació amb els següents sistemes:

Això permetrà automatitzar i per tant agilitar l'elevada càrrega de gestions derivades de l'execució dels projectes, subprojectes i actuacions del PRTR.

Així mateix, CoFFEE, actuarà com a subministrador d'informació per a una sèrie de portals de l'administració pública espanyola que necessitin explotar la informació generada en CoFFEE. Entre els quals destaquen, el Portal del Pla de Recuperació de Moncloa iy el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Procediment i format de la informació comptable

Recentment s'ha publicat el format i procediment d'enviament de la informació d'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a l'exercici 2020. Segons l'establert en la seva Disposició transitòria primera l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre (BOE de 30 de setembre de 2021), per la qual s'ha establert el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, s'ha publicat una nota técnica per concretar el procediment i format de la informació comptable a remetre relativa als Components que hagin tingut execució en el període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2020.

Preguntes freqüents sobre l'API d'intercanvi

L'Oficina d'Informàtica Pressupostària actualitza, al Portal de l'Administració Pressupostària, una pàgina amb les preguntes més freqüents relacionades amb l'API d'intercanvi automatitzat desenvolupada per CoFFEE-MRR.


Última hora

Fins a finals de desembre 2021 el sistema CoFFEE-MRR ha estat disponible exclusivament per al personal dels onze ministeris que han intervingut en la primera sol·licitud de pagament, presentada el passat 11 de novembre. Aquesta versió tenia una funcionalitat reduïda limitada a les necessitats de tramitació d'aquesta primera sol·licitud de pagament.

Des de mitjan gener, s'ha començat a donar accés de manera gradual, començant amb la definició de projectes lligats a fites i objectius de la segona sol·licitud de pagament i, ja des de febrer 2022 s'ha donat accés a tots els projectes de primer nivell (ministeris i entitats AGE); aquest accés s'ha anat atorgant exclusivament a aquelles persones que han estat designades des de les sotssecretaries dels departaments ministerials que actuen com a entitats decisoras del pla. Actualment s'ofereixen funcionalitats de definició de projectes i subprojectes, planificació d'actuacions i una funcionalitat limitada para reporti d'execució i progrés d'indicadors. No es podrà admetre cap sol·licitud espontània d'accés al sistema i de moment només s'incorporen al sistema a aquells usuaris que figuren en unes relacions signades que s'han remès des de les sotssecretaries a la Secretaria General de Fons Europeus.

Una vegada els responsables designats per als projectes hagin acabat el cicle de co-validació (realitzat pel responsable de la mesura) i co-revisió (revisió formal realitzada per la Secretaria General de Fons Europeus) dels mateixos, s'aniran creant i donant pas gradualment als usuaris dels seus subprojectes depenents (ministeris, entitats AGE, CCAA i EELL). L'accés es donarà de forma jeràrquica, mitjançant un procediment en què cada responsable de projecte es coordinarà amb els responsables dels subprojectes corresponents per preautorizar nous usuaris en el sistema CoFFEE.

Càrrega d'informació comptable

En relació a la càrrega de la informació comptable relativa al període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2020 a remetre per les entitats executores responsables de cada Component que hagin tingut execució en aquest període (veure nota tècnica), està es farà a través d'un interfície automatitzat, pel qual caldrà sol·licitar una autorització per a connexió “màquina a màquina”, que és diferent de l'autorització d'usuaris finals.

Aquest interfície s'especifica a la pàgina següent enllaç de l'oficina virtual del Portal de l'Administració Pressupostària.

Així mateix, l'Oficina d'Informàtica Pressupostària actualitza, al mateix Portal de l'Administració Pressupostària, una pàgina amb les preguntes més freqüents relacionades amb l'API d'intercanvi automatitzat desenvolupada per CoFFEE-MRR. En aquesta pàgina de preguntes freqüents s'indica que el sistema d'intercanvi automatitzat encara no està operatiu, està previst que s'engegui en la primera quinzena de febrer 2022, s'anunciarà a la mateixa pàgina.